Chấn hưng văn hóa, tỏa sáng văn minh

Đạo đức là giá trị cốt lõi của văn hóa. Chấn hưng văn hóa vừa là mục tiêu, giải pháp, vừa là động lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay...
Nét đẹp văn hóa trong lễ chùa đầu năm của người Việt

Trải qua bao thử thách, lịch sử đã chứng minh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân ta cũng tin tưởng, kỳ vọng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”!

Đạo đức là giá trị cốt lõi của văn hóa. Chấn hưng văn hóa vừa là mục tiêu, giải pháp, vừa là động lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay...

Xây và chống để chấn hưng văn hóa Đảng

Đánh giá về thành tựu của đất nước sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh: “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Có được thành tựu vượt bậc đó, nhân tố quyết định là sự tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhân tố cốt lõi giữ vai trò động lực làm nên sức mạnh, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng là văn hóa Đảng. Những gì trái với đạo đức, trái với văn minh, Đảng phải có bổn phận, trách nhiệm gột rửa, loại bỏ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Người cho rằng, chủ nghĩa cá nhân là căn nguyên dẫn đến sự tha hóa về đạo đức và đó là những nguy cơ từ bên trong làm Đảng suy yếu. Thẳng thắn nhìn vào khuyết điểm, sai lầm để chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa là việc cần làm thường xuyên của mọi tổ chức đảng và đảng viên. Đó chính là biểu hiện sinh động của nội hàm văn hóa Đảng. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc năm 1947, Người nhấn mạnh: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Trong không khí đón mừng Xuân mới Quý Mão 2023, nhắc nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề có tính nguyên tắc để chúng ta thêm củng cố vững chắc niềm tin và ý chí quyết tâm, tinh thần quyết liệt trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhấn mạnh vấn đề này là bởi, chủ trương, giải pháp và những thành tựu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta đã và đang bị các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, bóp méo, bôi đen. Bằng các chiến dịch tuyên truyền rầm rộ, lôi kéo sự tham gia của không ít phần tử cực đoan, bất mãn, có tư tưởng chống đối, các thế lực thù địch cố tình lèo lái dư luận hiểu sai lệch về bản chất xây dựng, chỉnh đốn Đảng của chúng ta. Họ cho rằng, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng chỉ là cuộc “đấu đá”, “thanh trừng” giữa các “phe cánh” trong Đảng. Việc hàng loạt cán bộ cấp cao dính vào tham nhũng, tiêu cực, nguyên nhân là do cơ chế quản lý, thể chế chính trị. Muốn chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, phải thay đổi cơ chế, chuyển đổi thể chế chính trị.

Từ kiểu lập luận ngụy biện, chụp mũ đó, họ tác động vào trận địa tư tưởng, môi trường văn hóa, lôi kéo dư luận trên không gian mạng nhằm làm thay đổi tư duy, lập trường của cán bộ, đảng viên, làm cho quần chúng phai nhạt lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Với thủ đoạn “rút củi đáy nồi”, “rút gạch chân tường”, thông qua các chiến dịch tuyên truyền “nội công ngoại kích” trên không gian mạng, các thế lực thù địch rắp tâm bôi đen văn hóa Đảng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên thực tế, đã có một bộ phận cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ... bị ảnh hưởng nặng nề từ sự lôi kéo này, dẫn đến suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, suy thoái tư tưởng chính trị. Không ít người từng có công lao với cách mạng, được Đảng và nhân dân nuôi dưỡng, giáo dục thành đạt, thành danh, đã “quay xe”, “trở cờ”, trở thành con rối cho các lực lượng phản động ở hải ngoại giật dây. Các thế lực thù địch tung hô họ bằng những thứ danh ảo, như “nhà đấu tranh”, “nhà tư tưởng”, “nhà dân chủ”, “nhà phản biện”... để cấu kết tuyên truyền phản động.

Diễn biến trên mặt trận truyền thông, văn hóa-tư tưởng hiện nay cho thấy: Trong lúc chúng ta tập trung xây dựng, củng cố các hệ giá trị “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” thì các thế lực thù địch cũng ra sức áp dụng các chiêu bài, thủ đoạn nham hiểm để chống phá, xuyên tạc, nhằm phá vỡ các cấu trúc của đạo đức, văn minh trong Đảng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay thực sự là cuộc đấu tranh giai cấp của thời đại mới. Thực hiện thật tốt, thật hiệu quả cả xây và chống với phương châm lấy xây để chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu... là cách thức chúng ta củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, chấn hưng văn hóa, đấu tranh phản bác các quan điểm, trào lưu tư tưởng thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chấn hưng văn hóa, tỏa sáng văn minh
Cờ hoa rực rỡ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: ĐINH VŨ PHONG

Chuẩn mực con người mới và vai trò đảng viên

Nhìn lại lịch sử vẻ vang của Đảng suốt 93 mùa xuân qua, chúng ta thấy rõ, trong mỗi giai đoạn lịch sử, trong mọi hoàn cảnh cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đều luôn coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức. Bởi, đạo đức trong Đảng là nòng cốt của đạo đức xã hội. Văn hóa Đảng là tinh hoa của văn hóa dân tộc. Xây dựng, củng cố các giá trị phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng là công việc gốc của Đảng. Nội hàm của đạo đức cách mạng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát, đó là: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Bất kể hoàn cảnh nào, khi người của Đảng mang trong mình đầy đủ những phẩm chất ấy và thể hiện hiệu quả trên thực tế, khi ấy đạo đức, văn minh sẽ trở thành hệ giá trị chủ lưu trong văn hóa của Đảng.

Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc chấn hưng văn hóa, đạo đức trong Đảng, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”... “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, chúng ta thấy rằng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” không phải là sự “đóng khung” các tiêu chí, giải pháp, mà phải luôn linh hoạt, sáng tạo, không ngừng bổ sung, phát triển các luận điểm để làm phong phú nội hàm của đạo đức, của văn minh, phù hợp với xu thế thời đại và truyền thống văn hóa của dân tộc. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái chính là cách để làm trong sạch nội bộ, để các giá trị đạo đức, văn minh ngày càng được củng cố, tỏa sáng.

Trong cuộc đấu tranh cam go, phức tạp ấy, tính nhân văn xã hội chủ nghĩa của Đảng được thể hiện rất rõ nét với phương châm: “Chặt cành để cứu cây”, “Chặt cây để cứu rừng”, “Kỷ luật một người để cứu muôn người”, “Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức”... Bên cạnh đó, Đảng đã xây dựng, ban hành bổ sung các quy định, kết luận bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Sau Hội nghị văn hóa toàn quốc (năm 2021), chúng ta đẩy mạnh triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là những “cẩm nang” thiết yếu để cán bộ, đảng viên phát huy vai trò “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, có ý thức rèn luyện, tu dưỡng theo chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Văn hóa Đảng được cấu thành từ đạo đức, nếp sống, lối sống văn hóa của mỗi đảng viên. Văn hóa Đảng là nòng cốt của văn hóa dân tộc. Xây dựng Đảng về đạo đức, văn minh phải bắt đầu từ mỗi chi bộ, tổ chức cơ sở đảng, từ mỗi cán bộ, đảng viên. Hệ giá trị đạo đức, văn hóa cốt lõi của đảng viên là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo.

sknc.qdnd.vn

Tin mới cập nhật

Gần 43.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng đầu năm 2023

Gần 43.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng đầu năm 2023

Theo Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp mới thành lập tháng 1/2023 giảm, trong khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lại tăng so với cùng kỳ.
Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai công việc ngay sau Tết Nguyên đán

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai công việc ngay sau Tết Nguyên đán

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, đơn vị ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 phải khẩn trương, tập trung vào công việc.
Hiệp định Paris: Sáng ngời bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Hiệp định Paris: Sáng ngời bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Hiệp định Paris được ký kết đã kết thúc thắng lợi cuộc đàm phán dài nhất, trong lịch sử ngoại giao cách mạng Việt Nam thể hiện sáng ngời bản lĩnh và trí tuệ VN.
Điểm sáng nền kinh tế Việt Nam

Điểm sáng nền kinh tế Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trên đà tăng trưởng tốt, duy trì thu hút đầu tư trong và ngoài nước ở mức cao bên cạnh việc giữ vững nhịp độ xuất khẩu.
Điểm nghẽn được nhận diện, vững tin kinh tế Việt Nam 2023

Điểm nghẽn được nhận diện, vững tin kinh tế Việt Nam 2023

Kinh tế Việt Nam năm 2022 đã cán đích ngoạn mục với kết quả tăng trưởng lên tới 8,02%, cao nhất hơn 1 thập kỷ.
Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã cán đích 1 tỷ USD

Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã cán đích 1 tỷ USD

Tính cả năm 2022 xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã cán đích 1 tỷ USD, tăng 34% so với năm 2021; và đây cũng là lần đầu tiên ngành hàng cá ngừ đạt giá trị tỷ USD
Cần những quyết sách kịp thời trong thời điểm quan trọng

Cần những quyết sách kịp thời trong thời điểm quan trọng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự.
Chấn hưng văn hóa, tỏa sáng văn minh

Chấn hưng văn hóa, tỏa sáng văn minh

Đạo đức là giá trị cốt lõi của văn hóa. Chấn hưng văn hóa vừa là mục tiêu, giải pháp, vừa là động lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay...

Tin khác

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp được triển khai

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp được triển khai

Trong bài phỏng vấn trước thềm Xuân mới Quý Mão, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ sẽ thực hiện nhiều giải pháp gỡ khó cho cộng đồng DN.
Đối mặt "cơn gió ngược" trong 2023, những kịch bản tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng

Đối mặt "cơn gió ngược" trong 2023, những kịch bản tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng

VNDirect vừa hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 xuống 6,2% so với dự báo trước đó là 6,7%.
WEF 2023 - Cơ hội để Việt Nam chia sẻ tầm nhìn với cộng đồng quốc tế

WEF 2023 - Cơ hội để Việt Nam chia sẻ tầm nhìn với cộng đồng quốc tế

WEF 2023 là cơ hội để Việt Nam chia sẻ về việc chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu đang nổi lên, tầm nhìn với cộng đồng quốc tế.
Nghị quyết 01/NQ-CP: Bộ Công Thương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn

Nghị quyết 01/NQ-CP: Bộ Công Thương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP với 9 nhóm nhiệm vụ lớn
Việt Nam sẽ là quốc gia tăng trưởng kinh tế số mạnh trong ASEAN

Việt Nam sẽ là quốc gia tăng trưởng kinh tế số mạnh trong ASEAN

Google, Temasek và Bain&Co dự báo Việt Nam sẽ là quốc gia tăng trưởng kinh tế số mạnh trong KV Đông Nam Á giai đoạn 2022-2025 với mức tăng trưởng trưởng 31%.
Đồ uống có cồn bất hợp pháp tại Việt Nam gây thiệt hại kinh tế cao nhất ở Đông Nam Á

Đồ uống có cồn bất hợp pháp tại Việt Nam gây thiệt hại kinh tế cao nhất ở Đông Nam Á

Đây là nội dung tọa đàm cập nhật tồn tại ở khu vực đồ uống có cồn bất hợp pháp; đánh giá các tác động tiêu cực gây ra về mặt kinh tế xã hội.
Lạc quan với tăng trưởng GDP năm 2023

Lạc quan với tăng trưởng GDP năm 2023

Với nhiều động lực tích cực, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2023 được dự báo hoàn thành mục tiêu, thậm chí có thể đạt 7,2% so với năm 2022.
Việt Nam giữ vững vị thế trong top 30 quốc gia hùng mạnh nhất

Việt Nam giữ vững vị thế trong top 30 quốc gia hùng mạnh nhất

Việt Nam giữ vững vị thế trong top 30 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới năm 2022, theo xếp hạng của hãng US News & World Report (Mỹ).
Điểm sáng trong chính sách thương mại quốc tế năm 2022

Điểm sáng trong chính sách thương mại quốc tế năm 2022

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới còn rất nhiều khó khăn, vẫn có một vài điểm sáng trong chính sách thương mại quốc tế ở năm 2022.
Hội nghị Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 3/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đền Trần Nam Định tấp nập khách đi lễ, du xuân

Đền Trần Nam Định tấp nập khách đi lễ, du xuân

Lễ khai ấn Đền Trần được tổ chức trở lại dịp Xuân Quý Mão 2023 này khiến không khí tại khu di tích càng thêm náo nức, vui tươi.
Nam Định: Hàng vạn người đổ về phiên chợ "mua may, bán rủi"

Nam Định: Hàng vạn người đổ về phiên chợ "mua may, bán rủi"

Tối 28/1 (mùng 7 tháng Giêng) là thời điểm khai hội chợ Viềng (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).
Văn phòng Chính phủ có 89 trường hợp xin thôi việc trong năm 2022

Văn phòng Chính phủ có 89 trường hợp xin thôi việc trong năm 2022

Theo Văn phòng Chính phủ, trong năm 2022 có 87 viên chức và 2 công chức xin thôi việc, hầu hết là viên chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý.
Xuất khẩu nông sản chính ngạch cơ hội “tỷ đô” cho Đắk Lắk

Xuất khẩu nông sản chính ngạch cơ hội “tỷ đô” cho Đắk Lắk

Không chỉ có thêm những cái tết đủ đầy cho hàng vạn đồng bào các dân tộc trên địa bàn, cơ hội thu về mỗi năm cả “tỷ đô” cho tỉnh Đắk Lắk đang hiện hữu.
Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực trong năm 2023

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực trong năm 2023

Từ ngày 1/1, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị
Cái bắt tay tạo lập trật tự năng lượng toàn cầu mới

Cái bắt tay tạo lập trật tự năng lượng toàn cầu mới

Theo giới chuyên gia, năm 2023 có lẽ được ghi nhớ là năm khởi đầu cho trật tự năng lượng thế giới mới, hình thành bởi liên minh Trung Quốc và Trung Đông.
Lãi suất diễn biến ra sao sau Tết Nguyên Đán?

Lãi suất diễn biến ra sao sau Tết Nguyên Đán?

Mặt bằng lãi suất được dự báo còn “nóng” sau kỳ nghỉ Tết, cả với lãi suất cho. Tuy nhiên, các dự báo đưa ra, khả năng lãi suất sẽ hạ nhiệt từ cuối quý II/2023.
Du khách ùn ùn đổ về Sa Pa, xếp hàng dài cả cây số chờ cáp treo lên đỉnh Fansipan

Du khách ùn ùn đổ về Sa Pa, xếp hàng dài cả cây số chờ cáp treo lên đỉnh Fansipan

Lượng khách đông đúc đổ về khu vực ga cáp treo lên đỉnh Fansipan sáng mùng 4 Tết. Nhiều người phải xếp hàng, chờ 3-4 tiếng mới mua được vé đi cáp treo.
Mùng 4 Tết: Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đông kẹt cứng

Mùng 4 Tết: Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đông kẹt cứng

Trưa mùng 4 Tết, “biển người” vẫn đổ về Phủ Tây Hồ để dâng lễ cầu may mắn những ngày năm mới Quý Mão 2023.
Dung Quất: Đồi cát trắng thành thủ phủ thép - dầu

Dung Quất: Đồi cát trắng thành thủ phủ thép - dầu

Sau gần 20 năm, Dung Quất đã đổi thay hoàn toàn. Từ một vùng đồi cát trắng đã mọc lên nhiều nhà máy tỷ USD hàng đầu cả nước.
Phiên bản di động