Chấn hưng văn hóa, tỏa sáng văn minh

Đạo đức là giá trị cốt lõi của văn hóa. Chấn hưng văn hóa vừa là mục tiêu, giải pháp, vừa là động lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay...
Nét đẹp văn hóa trong lễ chùa đầu năm của người Việt

Trải qua bao thử thách, lịch sử đã chứng minh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân ta cũng tin tưởng, kỳ vọng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”!

Đạo đức là giá trị cốt lõi của văn hóa. Chấn hưng văn hóa vừa là mục tiêu, giải pháp, vừa là động lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay...

Xây và chống để chấn hưng văn hóa Đảng

Đánh giá về thành tựu của đất nước sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh: “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Có được thành tựu vượt bậc đó, nhân tố quyết định là sự tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhân tố cốt lõi giữ vai trò động lực làm nên sức mạnh, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng là văn hóa Đảng. Những gì trái với đạo đức, trái với văn minh, Đảng phải có bổn phận, trách nhiệm gột rửa, loại bỏ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Người cho rằng, chủ nghĩa cá nhân là căn nguyên dẫn đến sự tha hóa về đạo đức và đó là những nguy cơ từ bên trong làm Đảng suy yếu. Thẳng thắn nhìn vào khuyết điểm, sai lầm để chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa là việc cần làm thường xuyên của mọi tổ chức đảng và đảng viên. Đó chính là biểu hiện sinh động của nội hàm văn hóa Đảng. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc năm 1947, Người nhấn mạnh: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Trong không khí đón mừng Xuân mới Quý Mão 2023, nhắc nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vấn đề có tính nguyên tắc để chúng ta thêm củng cố vững chắc niềm tin và ý chí quyết tâm, tinh thần quyết liệt trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhấn mạnh vấn đề này là bởi, chủ trương, giải pháp và những thành tựu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta đã và đang bị các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, bóp méo, bôi đen. Bằng các chiến dịch tuyên truyền rầm rộ, lôi kéo sự tham gia của không ít phần tử cực đoan, bất mãn, có tư tưởng chống đối, các thế lực thù địch cố tình lèo lái dư luận hiểu sai lệch về bản chất xây dựng, chỉnh đốn Đảng của chúng ta. Họ cho rằng, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng chỉ là cuộc “đấu đá”, “thanh trừng” giữa các “phe cánh” trong Đảng. Việc hàng loạt cán bộ cấp cao dính vào tham nhũng, tiêu cực, nguyên nhân là do cơ chế quản lý, thể chế chính trị. Muốn chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, phải thay đổi cơ chế, chuyển đổi thể chế chính trị.

Từ kiểu lập luận ngụy biện, chụp mũ đó, họ tác động vào trận địa tư tưởng, môi trường văn hóa, lôi kéo dư luận trên không gian mạng nhằm làm thay đổi tư duy, lập trường của cán bộ, đảng viên, làm cho quần chúng phai nhạt lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Với thủ đoạn “rút củi đáy nồi”, “rút gạch chân tường”, thông qua các chiến dịch tuyên truyền “nội công ngoại kích” trên không gian mạng, các thế lực thù địch rắp tâm bôi đen văn hóa Đảng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên thực tế, đã có một bộ phận cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ... bị ảnh hưởng nặng nề từ sự lôi kéo này, dẫn đến suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, suy thoái tư tưởng chính trị. Không ít người từng có công lao với cách mạng, được Đảng và nhân dân nuôi dưỡng, giáo dục thành đạt, thành danh, đã “quay xe”, “trở cờ”, trở thành con rối cho các lực lượng phản động ở hải ngoại giật dây. Các thế lực thù địch tung hô họ bằng những thứ danh ảo, như “nhà đấu tranh”, “nhà tư tưởng”, “nhà dân chủ”, “nhà phản biện”... để cấu kết tuyên truyền phản động.

Diễn biến trên mặt trận truyền thông, văn hóa-tư tưởng hiện nay cho thấy: Trong lúc chúng ta tập trung xây dựng, củng cố các hệ giá trị “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” thì các thế lực thù địch cũng ra sức áp dụng các chiêu bài, thủ đoạn nham hiểm để chống phá, xuyên tạc, nhằm phá vỡ các cấu trúc của đạo đức, văn minh trong Đảng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay thực sự là cuộc đấu tranh giai cấp của thời đại mới. Thực hiện thật tốt, thật hiệu quả cả xây và chống với phương châm lấy xây để chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu... là cách thức chúng ta củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, chấn hưng văn hóa, đấu tranh phản bác các quan điểm, trào lưu tư tưởng thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chấn hưng văn hóa, tỏa sáng văn minh
Cờ hoa rực rỡ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: ĐINH VŨ PHONG

Chuẩn mực con người mới và vai trò đảng viên

Nhìn lại lịch sử vẻ vang của Đảng suốt 93 mùa xuân qua, chúng ta thấy rõ, trong mỗi giai đoạn lịch sử, trong mọi hoàn cảnh cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đều luôn coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức. Bởi, đạo đức trong Đảng là nòng cốt của đạo đức xã hội. Văn hóa Đảng là tinh hoa của văn hóa dân tộc. Xây dựng, củng cố các giá trị phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng là công việc gốc của Đảng. Nội hàm của đạo đức cách mạng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát, đó là: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Bất kể hoàn cảnh nào, khi người của Đảng mang trong mình đầy đủ những phẩm chất ấy và thể hiện hiệu quả trên thực tế, khi ấy đạo đức, văn minh sẽ trở thành hệ giá trị chủ lưu trong văn hóa của Đảng.

Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc chấn hưng văn hóa, đạo đức trong Đảng, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”... “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, chúng ta thấy rằng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” không phải là sự “đóng khung” các tiêu chí, giải pháp, mà phải luôn linh hoạt, sáng tạo, không ngừng bổ sung, phát triển các luận điểm để làm phong phú nội hàm của đạo đức, của văn minh, phù hợp với xu thế thời đại và truyền thống văn hóa của dân tộc. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái chính là cách để làm trong sạch nội bộ, để các giá trị đạo đức, văn minh ngày càng được củng cố, tỏa sáng.

Trong cuộc đấu tranh cam go, phức tạp ấy, tính nhân văn xã hội chủ nghĩa của Đảng được thể hiện rất rõ nét với phương châm: “Chặt cành để cứu cây”, “Chặt cây để cứu rừng”, “Kỷ luật một người để cứu muôn người”, “Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức”... Bên cạnh đó, Đảng đã xây dựng, ban hành bổ sung các quy định, kết luận bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Sau Hội nghị văn hóa toàn quốc (năm 2021), chúng ta đẩy mạnh triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là những “cẩm nang” thiết yếu để cán bộ, đảng viên phát huy vai trò “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, có ý thức rèn luyện, tu dưỡng theo chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Văn hóa Đảng được cấu thành từ đạo đức, nếp sống, lối sống văn hóa của mỗi đảng viên. Văn hóa Đảng là nòng cốt của văn hóa dân tộc. Xây dựng Đảng về đạo đức, văn minh phải bắt đầu từ mỗi chi bộ, tổ chức cơ sở đảng, từ mỗi cán bộ, đảng viên. Hệ giá trị đạo đức, văn hóa cốt lõi của đảng viên là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo.

sknc.qdnd.vn

Tin mới cập nhật

Cần thực hiện nghiêm quy định nồng độ cồn bằng "0"

Cần thực hiện nghiêm quy định nồng độ cồn bằng "0"

Thực tiễn cho thấy, cần có lộ trình thời gian đủ dài cho việc thực hiện quy định nồng độ cồn bằng "0" với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.
Chiến lược năng lượng hydrogen và cuộc hành quân lớn của ngành Công Thương

Chiến lược năng lượng hydrogen và cuộc hành quân lớn của ngành Công Thương

Ngành Công Thương bước vào năm 2024 bằng những tín hiệu sáng về công nghiệp, xuất khẩu và khởi động cuộc hành quân lớn trên lĩnh vực năng lượng hydrogen.
Lật tẩy chiêu trò câu view và xuyên tạc chủ trương nồng độ cồn

Lật tẩy chiêu trò câu view và xuyên tạc chủ trương nồng độ cồn

Quy định nồng độ cồn bằng 0 với người điều khiển phương tiện giao thông đang ngày càng nhận được sự ủng hộ nhưng vẫn có những luồng ý kiến cố tình xuyên tạc.
Bộ mặt thật của những luận điệu “chính danh” quanh chủ trương làm thẻ căn cước

Bộ mặt thật của những luận điệu “chính danh” quanh chủ trương làm thẻ căn cước

Luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ 1/7/2024 thể hiện sự nỗ lực lớn trong quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho công dân trong thời đại chuyển đổi số.
Ngày vía Thần Tài và những câu chuyện phía sau

Ngày vía Thần Tài và những câu chuyện phía sau

Câu chuyện người dân các đô thị đổ xô đi mua vàng lấy “hên” ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng được mổ xẻ dưới góc độ kinh tế và xã hội.
Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội và thách thức nào cho Việt Nam?

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội và thách thức nào cho Việt Nam?

Bên cạnh cơ hội, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu vào năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội cũng mang lại nhiều thách thức đối với Việt Nam.
Năm 2024: Cơ hội làm mới nền kinh tế từ những bài học cũ

Năm 2024: Cơ hội làm mới nền kinh tế từ những bài học cũ

Không phải chỉ tăng trưởng kinh tế mới cho chúng ta những bài học kinh nghiệm hay mà cả trong những khó khăn cũng có những bài học rất giá trị.
Việt Nam có thể rút ngắn lộ trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có thể rút ngắn lộ trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Chuyên gia kinh tế PGS.TS Nguyễn Thường Lạng (Trường Đại học Kinh tế quốc dân) nhận định về phát triển công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam.
Những cái chết thương tâm do ngộ độc khí CO và câu hỏi cho truyền thông

Những cái chết thương tâm do ngộ độc khí CO và câu hỏi cho truyền thông

Truyền thông dù cổ điển hay hiện đại đều hướng tới người dân, tới cộng đồng nhưng cộng đồng cũng luôn đặt ra cho truyền thông những câu hỏi không dễ trả lời.
Thêm kịch bản tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024

Thêm kịch bản tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024

Kịch bản tăng trưởng 7% trong năm 2024 là một thách thức đối với Việt Nam, nhưng có thể đạt được nếu nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm.

Tin khác

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sen Tài Thu bị bắt

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sen Tài Thu bị bắt

Bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sen Tài Thu bị Công an TP. Hà Nội bắt khẩn cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ vụ truy tố nhà báo Hàn Ni: Đừng biến mạng xã hội thành "sọt rác" tâm hồn

Từ vụ truy tố nhà báo Hàn Ni: Đừng biến mạng xã hội thành "sọt rác" tâm hồn

Bà Đặng Thị Hàn Ni bị truy tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trùm bất động sản Capel bị bắt: Thêm một “cái chết” được báo trước và lời cảnh báo cho nhà đầu tư

Trùm bất động sản Capel bị bắt: Thêm một “cái chết” được báo trước và lời cảnh báo cho nhà đầu tư

Cơ quan chức năng đã khởi tố đối tượng tự phong trùm bất động sản Lã Quốc Trưởng (38 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Capel về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Làm gì để bước qua “mặc cảm”?

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Làm gì để bước qua “mặc cảm”?

Nâng tầm vị thế công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn là một câu chuyện đường dài cũng như đang phụ thuộc vào quan điểm của nhiều lãnh đạo địa phương.
Khi thày bị trò “tố” ăn chặn tiền huy chương: Góc tối của thể thao Việt Nam?

Khi thày bị trò “tố” ăn chặn tiền huy chương: Góc tối của thể thao Việt Nam?

Vụ một số huấn luyện viên thể dục dụng cụ bị chính vận động viên của mình tố “ăn chặn” tiền huy chương đã cho thấy một góc tối lâu nay của thể thao Việt Nam.
Lái xe vi phạm nồng độ cồn cao bất thường: Nhiều cá nhân vẫn xem thường pháp luật

Lái xe vi phạm nồng độ cồn cao bất thường: Nhiều cá nhân vẫn xem thường pháp luật

Con số vi phạm nồng độ cao một cách bất thường trong 4 ngày cao điểm kiểm tra mới đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo việc xem thường pháp luật.
Để không còn những vụ việc lùm xùm như vừa xảy đến tại chùa Ba Vàng

Để không còn những vụ việc lùm xùm như vừa xảy đến tại chùa Ba Vàng

Những ồn ào quanh vụ “xá lợi tóc Đức Phật” tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) cùng sư ông đại đức Thích Trúc Thái Minh bước đầu đã được cơ quan chức năng kết luận.
Thị trường bất động sản: Nhìn người mà ngẫm cho ta

Thị trường bất động sản: Nhìn người mà ngẫm cho ta

Nhiều đại gia bất động sản Trung Quốc với quy mô tương đương với cả một nền kinh tế đã và đang “gác kiếm” đầy đau đớn, để lại những bài học xương máu.
Cuối năm, "công nghiệp lừa đảo" qua mạng "vào mùa"

Cuối năm, "công nghiệp lừa đảo" qua mạng "vào mùa"

Lừa đảo qua mạng không còn là hiện tượng mà thực sự thành một ngành công nghiệp và đáng buồn là Việt Nam lại là “điểm nóng”.
Năm 2024 nói gì với du lịch Việt Nam?

Năm 2024 nói gì với du lịch Việt Nam?

Năm 2023 đi qua đánh dấu một năm bội thu với du lịch Việt Nam xét dưới góc độ số liệu khi cả lượng khách trong và ngoài nước đều vượt chỉ tiêu đề ra.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 27/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 27/2 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 25/2/2024: Giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg, thấp nhất 89.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 25/2/2024: Giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg, thấp nhất 89.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 25/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 25/2 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều giảm nhẹ trong đó giá dầu WTI giảm 0,68%, giá dầu Brent giảm 0,22%.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024: Giá dầu thế giới tuần này ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024: Giá dầu thế giới tuần này ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 26/2/2024, giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận tuần lao dốc với giá dầu WTI giảm hơn 3%, dầu Brent giảm 2%, tuần này diễn biến ra sao?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024: tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024: tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay ngày 25/2/2024, giá dầu thế giới tuần lao dốc đưa giá dầu WTI xuống mốc 76,57 USD/thùng, dầu Brent xuống mốc 81,58 USD/thùng.
Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 29/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 29/2 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024: Giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024: Giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt tăng trở lại ngay đầu tuần cụ thể giá dầu WTI tăng 1,39%, giá dầu Brent tăng 1,10%
Giá tiêu hôm nay 26/2/2024: Tiếp tục chững lại, duy trì từ 89.000 - 92.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 26/2/2024: Tiếp tục chững lại, duy trì từ 89.000 - 92.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 26/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 26/2 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 24/2/2024: Quay đầu giảm giá, thấp nhất 93.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 24/2/2024: Quay đầu giảm giá, thấp nhất 93.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 24/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 24/2 thế nào?
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 25/2/2024: Hà Nội duy trì mưa phùn và rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 25/2/2024: Hà Nội duy trì mưa phùn và rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày mai 25/2/2024, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến nhiệt độ Hà Nội rét kèm mưa phùn.
Phiên bản di động