Ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank hoạt động kinh doanh, bảo toàn vốn Nhà nước ra sao?

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội, trong đó nêu rõ tình hình tài chính và hoạt động của 4 ngân hàng thương mại gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank.
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, doanh nghiệp nói gì? Ngân hàng sẵn sàng giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Tổng dự nợ cho vay tăng, chất lượng tín dụng được bảo đảm

Chính phủ vừa có Báo cáo số 482 /BC-CP gửi Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó nêu rõ về tình hình tài chính và hoạt động của khối ngân hàng thương mại nhà nước trong năm 2022. Các ngân hàng được nêu trong báo cáo gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Báo cáo của các ngân hàng tại thời điểm 31/12/2022 nêu rõ: Năm 2022, ngành ngân hàng nói chung và khối ngân hành thương mại Nhà nước tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước sau khi nền kinh tế đã bắt đầu phục hồi qua thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Đến cuối năm 2022, tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu (tổng nguồn vốn) của khối ngân hàng thương mại Nhà nước đạt 7.617.693 tỷ đồng, tăng 1.213.411 tỷ đồng (19%) so với cuối năm 2021, cơ cấu nguồn vốn huy động vẫn chiếm tỷ trọng lớn bởi lượng tiền gửi khách hàng, các hoạt động huy động khác cũng tăng mạnh trong năm như qua thị trường liên ngân hàng, phát hành giấy tờ có giá. Đồng thời, các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước là 330.754 tỷ đồng, tăng 261.235 tỷ đồng (376%) so cuối năm 2021.

Trong năm 2022, 4 ngân hàng thương mại cũng huy động tiền gửi của khách hàng đạt 5.590.177 tỷ đồng, tăng 370.103 tỷ đồng (7%) so với cuối năm 2021; Phát hành giấy tờ có giá: đạt 352.223 tỷ đồng, tăng 118.095 tỷ đồng (50%) so cuối năm 2021.

Ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank hoạt động kinh doanh, bảo toàn vốn Nhà nước ra sao?
Trong năm 2022, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đều bảo toàn vốn và sinh lời

Trong khi đó, về sử dụng vốn, 4 ngân hàng thương mại đã có số tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước đạt 241.657 tỷ đồng, giảm 21.228 tỷ đồng (8%) so với cuối năm 2021; Tiền gửi và cho vay tổ chức tín dụng khác đạt 970.487 tỷ đồng, tăng 304.656 tỷ đồng (46%) so với cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, về việc cho vay khách hàng, trên cơ sở đảm bảo kiểm soát tốt chất lượng tín dụng và kiểm soát trong giới hạn được Ngân hàng Nhà nước cho phép, hoạt động tín dụng năm 2022 của khối ngân hàng thương mại Nhà nước đã có sự tăng trưởng so với năm 2021. Việc mở rộng và tăng trưởng tín dụng luôn đảm bảo an toàn, hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực cho vay tiền ẩn rủi ro.

Đến cuối năm 2022, tổng dư nợ cho vay đạt 5.257.307 tỷ đồng, tăng 609.633 tỷ đồng (13%) so với cuối năm 2021. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, nợ xấu năm 2022 là 78.240 tỷ đồng, chiếm 1,33% so với tổng dư nợ, tăng 562.055 tỷ đồng (tăng 0,14%) so cuối năm 2021.

Vốn đầu tư Nhà nước tiếp tục được bảo toàn và sinh lời

Về hoạt động đầu tư của 4 ngân hàng, báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ: Đến cuối năm 2022, tổng số dư các khoản chứng khoán kinh doanh đầu tư của khối ngân hàng thương mại Nhà nước là 830.749 tỷ đồng (đã tính dự phòng rủi ro), tăng 231.650 tỷ đồng (39%) so với cuối năm 2021.

Đáng chú ý, trong báo cáo, Chính phủ cũng nêu rõ về tình hình nợ xấu cho vay của 4 ngân hàng. Theo đó, nợ xấu năm 2022 của 4 ngân hàng là 78.240 tỷ đồng, tăng 14.753 tỷ đồng so với năm 2021 tương ứng với tỷ lệ tăng 23,24%. Tỷ lệ nợ xấu năm 2022 là 1,33% (tăng 11% so với năm 2021).

Bên cạnh đó, theo đánh giá, khối ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục chú trọng thực hiện quyết liệt các biện pháp để nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng một cách thực chất. Hoạt động thu hồi nợ xấu và các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được kết quả tốt. Điều này được thể hiện bằng việc đến cuối năm 2022, tổng số dư các khoản nợ được cơ cấu và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 09/2014/TTNHNN và Quyết định số 780/QĐ-NHNN của khối ngân hàng thương mại Nhà nước là 2.831 tỷ đồng, giảm 1.204 tỷ đồng so với năm 2021 (tương đương 29,84%), trong đó các ngân hàng giảm dần số dư các khoản nợ cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ (Vietcombank chỉ còn 68 tỷ đồng dư nợ; BIDV không còn dư nợ).

Đối với tỷ lệ nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-NHNN và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN) đến cuối năm 2022 là 69.934 tỷ đồng, giảm 185.666 tỷ đồng (-73%) so với năm 2021.

Về kết quả xử lý nợ xấu, Chính phủ cũng cho rằng: Trong năm 2022, các ngân hàng thương mại Nhà nước đạt kết quả khá tích cực trong xử lý nợ xấu khi triển khai quyết liệt phương án xử lý nợ xấu, thường xuyên rà soát, cập nhật, đánh giá tính khả thi của phương án xử lý nợ xấu. Cụ thể: tổng số nợ xấu của các ngân hàng thương mại Nhà nước được xử lý trong năm 2022 thông qua các hình thức: Khách hàng trả nợ, bán phát mại tài sản; trích lập dự phòng đạt 119.888 tỷ đồng, tăng 60.381 tỷ đồng (101%) so cuối năm 2021; trong đó, sử dụng dự phòng rủi ro 62.599 tỷ đồng, tăng 23.686 tỷ đồng (61%) so cuối năm 2021.

Đáng chú ý, về kết quả hoạt động kinh doanh, tổng doanh thu của 4 ngân hàng đạt 538.372 tỷ đồng, tăng 95.835 tỷ đồng (22%) so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế của 4 ngân hàng đạt 101.648 tỷ đồng, tăng 31.118 tỷ đồng (44%) so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế: đạt 81.510 tỷ đồng, tăng 24.875 tỷ đồng (44%) so với cùng kỳ năm 2021.

Về hiệu quả sử dụng vốn của 4 ngân hàng, qua thống kê cho thấy, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) hợp nhất thời điểm cuối năm 2022: đạt 18,74%, tăng 3,24% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) hợp nhất thời điểm cuối năm 2022: đạt 1,07%, tăng 0,19% so với cùng kỳ năm 2021.

Chính nhờ nỗ lực trong điều hành, đến cuối năm 2022, các ngân hàng thương mại nhà nước đã nộp vào ngân sách nhà nước là 22.516,4 tỷ đồng, trong đó: Vietinbank: 6.520 tỷ đồng; BIDV: 4.891 tỷ đồng; Vietcombank: 6.046.3 tỷ đồng và Agribank: 13.062,27 tỷ đồng.

Vốn đầu tư Nhà nước tại 4 ngân hàng tiếp tục được bảo toàn và sinh lời. Vốn chủ sở hữu đạt 435.002 tỷ đồng, tăng 69.725 tỷ đồng (19%) so với cuối năm 2021, trong đó vốn điều lệ đạt 180.415 tỷ đồng, tăng 10.355 tỷ đồng (6%) so cuối năm 2021.

Đồng thời, các khoản nợ phải thu (ngoài các khoản phải thu từ hoạt động tín dụng) là 131.170 tỷ đồng, tăng 60.195 tỷ đồng so với năm 2021, trong đó: Vietinbank có các khoản nợ phải thu là 65.993 tỷ đồng, tăng 31.760 tỷ đồng so với cuối năm 2021 (tăng chủ yếu các khoản phải thu bên ngoài); BIDV có các khoản phải thu là 22.768 tỷ đồng, tăng 14.912 tỷ đồng so với năm 2021; Vietcombank có các khoản nợ phải thu là 32.438 tỷ đồng, tăng 11.320 tỷ đồng (53,6%) so với năm 2021; Agribank có các khoản nợ phải thu là 9.971 tỷ đồng, tăng 2.203 tỷ đồng so cuối năm 2021.

Các khoản nợ phải trả là 208.925 tỷ đồng. Các ngân hàng thương mại Nhà nước luôn đảm bảo thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn, không phát sinh nợ quá hạn.

Gia Minh

Tin mới cập nhật

Nhiều ngân hàng lọt top đổi mới, sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2024

Nhiều ngân hàng lọt top đổi mới, sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2024

Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư công bố Top 10 Most Innovative Enterprises (Top 10 Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo và kinh doanh hiệu quả - VIE 10).
Nhiều ngân hàng đang "chạy đua" tăng vốn

Nhiều ngân hàng đang "chạy đua" tăng vốn

Theo VPBankS Research, ngành ngân hàng đang có vị thế lớn trong nền kinh tế và điểm chung của các nhà băng là đều đang có kế hoạch tăng vốn.
Sự trùng hợp đáng kinh ngạc: Hai năm về trước, cổ phiếu STB cũng bị bán tháo ồ ạt bởi "tin đồn"

Sự trùng hợp đáng kinh ngạc: Hai năm về trước, cổ phiếu STB cũng bị bán tháo ồ ạt bởi "tin đồn"

Tình cờ rằng hai năm về trước, cổ phiếu STB cũng bị cuốn vào cơn bán tháo của Tập đoàn FLC khi xuất hiện "tin đồn" về việc ông Trịnh Văn Quyết vướng vào lao lý.
Bà chủ Hoa Lâm rút khỏi Ban giám đốc VietBank theo nguyện vọng cá nhân

Bà chủ Hoa Lâm rút khỏi Ban giám đốc VietBank theo nguyện vọng cá nhân

Thông tin rời đi của bà Trần Thị Lâm gây xôn xao dư luận, vì lẽ, các vị trí nhân sự cấp cao của ngân hàng luôn là tâm điểm được thị trường đặc biệt quan tâm.
F88 nằm trong top nơi làm việc xuất sắc năm 2024

F88 nằm trong top nơi làm việc xuất sắc năm 2024

Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 - chủ sở hữu chuỗi cửa hàng tài chính tiện ích F88 – được ghi nhận là nơi làm việc xuất sắc năm 2024.
Sửa Nghị định 24 theo hướng bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Sửa Nghị định 24 theo hướng bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

NHNN đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng quy định trong Nghị định 24/2012/NĐ-CP và cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp...
Nhận 5.000 tỷ từ LPBank, HAGL mở rộng hàng nghìn hecta chuối và sầu riêng

Nhận 5.000 tỷ từ LPBank, HAGL mở rộng hàng nghìn hecta chuối và sầu riêng

Đây là dấu mốc mới trong quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện giữa Hoàng Anh Gia Lai - HAGL và LPBank nói chung hay giữa hai ông bầu bóng đá nói riêng.
Công ty tài chính 6.000 nhân sự, thị phần chỉ sau FE Credit đổi chủ với giá gần tỷ USD

Công ty tài chính 6.000 nhân sự, thị phần chỉ sau FE Credit đổi chủ với giá gần tỷ USD

Home Credit - công ty tài chính có thị phần thứ hai Việt Nam, chỉ thua FE Credit vừa đạt được thỏa thuận chuyển nhượng cho đối tác Thái Lan, với giá gần tỷ USD.
Hé lộ room tín dụng mới được cấp của MSB: Tăng 0,7 điểm phần trăm, cao nhất hệ thống?

Hé lộ room tín dụng mới được cấp của MSB: Tăng 0,7 điểm phần trăm, cao nhất hệ thống?

MSB là ngân hàng được cấp room tín dụng 2023 cao nhất hệ thống - 13,5%. Song, vì là ngân hàng tầm trung nên con số tuyệt đối không cao so với các ngân hàng lớn.
Gia hạn Thông tư 02 - Doanh nghiệp và người dân hưởng lợi thế nào?

Gia hạn Thông tư 02 - Doanh nghiệp và người dân hưởng lợi thế nào?

Thông tư 02 có ý nghĩa quan trọng cho doanh nghiệp, quy định về việc cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng, có hiệu lực từ tháng 4/2023.

Tin khác

Tăng trưởng tín dụng giảm trong tháng “mở bát” đầu năm, liệu có đáng lo?

Tăng trưởng tín dụng giảm trong tháng “mở bát” đầu năm, liệu có đáng lo?

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tháng 1/2024, tăng trưởng tín dụng giảm 0,6% so với cuối năm 2023, sự sụt giảm xuất hiện tại nhiều nhóm tổ chức tín dụng.
Một nhà băng 32 năm tuổi sẽ "xông đất" sàn HOSE trong năm Giáp Thìn

Một nhà băng 32 năm tuổi sẽ "xông đất" sàn HOSE trong năm Giáp Thìn

Việc nhà băng này gia nhập HOSE trong năm 2024 sẽ tạo sự hứng khởi nhất định trong bức tranh toàn cảnh tương đối nhạt nhòa ở năm vừa qua.
Khai xuân Giáp Thìn 2024, cổ đông ngân hàng nhận "mưa lì xì" hơn nghìn tỷ đồng

Khai xuân Giáp Thìn 2024, cổ đông ngân hàng nhận "mưa lì xì" hơn nghìn tỷ đồng

Những tuần đầu của năm mới Giáp Thìn 2024, một ngân hàng sẽ tiên phong chi trả hơn nghìn tỷ đồng cổ tức tiền mặt để "lì xì" cho các cổ đông của mình.
Gây bất ngờ khi trả thù lao một nhân sự hơn 15 tỷ đồng, Vietcombank đang làm ăn ra sao?

Gây bất ngờ khi trả thù lao một nhân sự hơn 15 tỷ đồng, Vietcombank đang làm ăn ra sao?

Vietcombank gây chú ý khi trả lương, thưởng cho một nhân sự hơn 15 tỷ đồng năm 2023, trong bối cảnh lợi nhuận quý IV đi lùi và chất lượng nợ vay suy giảm.
MBBank phát hành riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu giá mềm cho Viettel và SCIC

MBBank phát hành riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu giá mềm cho Viettel và SCIC

MBBank dự kiến phát hành riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu cho Viettel Group và SCIC với giá 15.959 đồng/cp, thấp hơn khá nhiều so với giá thị trường.
Eximbank bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT, là nhân sự gạo cội nhiều năm "chinh chiến" tại ngân hàng

Eximbank bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT, là nhân sự gạo cội nhiều năm "chinh chiến" tại ngân hàng

Việc bổ sung người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cho vị trí Phó chủ tịch HĐQT, nhà đầu tư mong chờ vào sự hồi phục hồi của Eximbank.
PG Bank: Đổi tên không đổi vận, 3 tháng cuối năm 2023 lỗ gần 5 tỷ đồng

PG Bank: Đổi tên không đổi vận, 3 tháng cuối năm 2023 lỗ gần 5 tỷ đồng

Sau biến động cơ cấu cổ đông, với việc thay đổi tên gọi, ngân hàng PG Bank mong đón "ngọn gió đông" khởi sắc sau những ảm đạm của nền kinh tế thời gian qua.
Thu ngân sách Nhà nước năm 2023 vượt dự toán

Thu ngân sách Nhà nước năm 2023 vượt dự toán

Thu ngân sách cả năm 2023 ước đạt 1.752,5 nghìn tỷ đồng, vượt 8,1% so với dự toán.
Ngân hàng Việt 2023: Ăn nên làm ra, lợi nhuận tăng vọt?

Ngân hàng Việt 2023: Ăn nên làm ra, lợi nhuận tăng vọt?

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đa số doanh nghiệp đối mặt thách thức to lớn để duy trì sản xuất kinh doanh, nhiều ngân hàng có lợi nhuận tăng mạnh.
Hai “ông lớn” VietinBank, Agribank đề nghị được tăng vốn và gỡ khó trong cổ phần hóa

Hai “ông lớn” VietinBank, Agribank đề nghị được tăng vốn và gỡ khó trong cổ phần hóa

Chủ tịch VietinBank đề nghị được giữ lại toàn bộ lợi nhuận hàng năm trong 5 năm tới để tăng vốn, trong khi Agribank kiến nghị gỡ khó trong cổ phần hóa.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá vàng chiều nay 14/4/2024: Vàng trong nước “cắm đầu” giảm, người mua tuần qua thua lỗ bao nhiêu?

Giá vàng chiều nay 14/4/2024: Vàng trong nước “cắm đầu” giảm, người mua tuần qua thua lỗ bao nhiêu?

Giá vàng chiều nay 14/4/2024: Vàng SJC kết thúc tuần giá tăng mạnh so với kết phiên tuần trước nhưng người mua vàng vẫn thu về khoản lỗ hơn 1 triệu đồng.
Giá tiêu hôm nay 19/4/2024: Tiếp tục tăng "dựng đứng", chạm mức 95.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 19/4/2024: Tiếp tục tăng "dựng đứng", chạm mức 95.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 19/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 19/4 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 16/4/2024: Giá dầu thế giới trượt dốc, nguyên nhân vì sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 16/4/2024: Giá dầu thế giới trượt dốc, nguyên nhân vì sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 16/4/2024, giá dầu thế giới đồng loạt trượt dốc sau cuộc tấn công của Iran, với dầu WTI giảm 0,29%, dầu Brent giảm 0,02%.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 19/4/2024: Giá dầu thế giới “áp sát” mức thấp nhất liên tiếp 3 tuần

Giá xăng dầu hôm nay ngày 19/4/2024: Giá dầu thế giới “áp sát” mức thấp nhất liên tiếp 3 tuần

Giá xăng dầu hôm nay ngày 19/4/2024, giá dầu thế giới vẫn giữ mức thấp nhất 3 tuần gần đây với dầu WTI ở mốc 82,51 USD/thùng, dầu Brent ở mốc 86,97 USD/thùng.
Giá tiêu hôm nay 18/4/2024: Đồng loạt tăng từ 1.000 – 1.500 đồng/kg, Đắk Lăk lên mức 93.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 18/4/2024: Đồng loạt tăng từ 1.000 – 1.500 đồng/kg, Đắk Lăk lên mức 93.000 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 18/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 18/4 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 17/4/2024: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước tăng mạnh trở lại

Giá tiêu hôm nay 17/4/2024: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước tăng mạnh trở lại

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 17/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 17/4 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 21/4/2024: Tiếp đà tăng “nóng”, Đắk Lắk cán mốc 98.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 21/4/2024: Tiếp đà tăng “nóng”, Đắk Lắk cán mốc 98.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 21/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 21/4 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 20/4/2024: Liên tục tăng mạnh, cao nhất 97.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 20/4/2024: Liên tục tăng mạnh, cao nhất 97.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 20/4/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 20/4 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/4/2024: Giá dầu thế giới dự báo tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/4/2024: Giá dầu thế giới dự báo tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/4/2024, giá dầu thế giới vừa trải qua tuần giảm nhẹ xấp xỉ 1%, tuy nhiên, tuần này giá dầu được dự báo tăng cao.
Giá vàng chiều nay 15/4/2024: Vàng SJC đầu tuần bất ngờ tăng như "vũ bão", lại lập đỉnh mới 85,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 15/4/2024: Vàng SJC đầu tuần bất ngờ tăng như "vũ bão", lại lập đỉnh mới 85,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 15/4/2024: Vàng SJC ngay đầu tuần tăng sốc hơn 2 triệu đồng mỗi lượng, lại thiết lập đỉnh cao mới trong lịch sử lên mức 85,4 triệu đồng/lượng
Phiên bản di động