Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(VEN) - Là một bộ phận quan trọng của văn hóa Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp (DN) là sự hòa quyện những nhân tố văn hóa trong kinh doanh của cha ông ta với những tinh hoa văn hóa kinh doanh của các nền kinh tế hàng hóa trên thế giới. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với xây dựng văn hóa DN Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh

ác Hồ trò chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm năm 1955

Văn hóa - động lực của phát triển kinh tế xã hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, văn hóa có ý nghĩa vô cùng to lớn và giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Văn hóa là động lực của sự phát triển xã hội, phát triển kinh tế; văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Với các doanh nhân, Bác luôn căn dặn phải đoàn kết nội bộ, đoàn kết trên dưới, đoàn kết giữa cán bộ công nhân và đồng bào địa phương; phải chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, phải xây dựng văn hóa DN, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên, đặc biệt, phải chăm lo đến cán bộ và công nhân nữ.... Phải phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật, tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao năng suất và thực hành tiết kiệm. Bác dặn phải dân chủ, phải công khai, phải xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong DN.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có khoảng 100 bài nói, viết, điện, thư cho các xí nghiệp, DN, doanh nhân Việt Nam. Nội dung các bài nói, viết, thư… ngoài việc đánh giá những thành tích đạt được, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa, đồng thời đề ra những giải pháp giúp xí nghiệp, DN phát triển. Bác phê phán bệnh hội họp quá nhiều cũng như xu hướng chạy theo số lượng trong sản xuất, ít chú trọng chất lượng. Bác dặn sản xuất phải “nhanh, nhiều, tốt, rẻ”, người sản xuất phải thực thà, sản xuất hàng hóa tốt cho đồng bào dùng, không nên trưng bày hàng tốt mà bán hàng xấu. Bác yêu cầu phải đẩy mạnh phong trào thi đua trong các DN, thường xuyên tổng kết những kinh nghiệm tốt, những điển hình hay để nhân rộng trong cả nước. Bác thường xuyên nhắc nhở phải nhìn ra nước ngoài để học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong quản lý sản xuất....

Trong bài Hoan nghênh Hội nghị cán bộ quản lý xí nghiệp trên báo Nhân dân số ra ngày 9/11/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên những phẩm chất cần có của người đứng đầu xí nghiệp, DN, đó là “phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính. Phải thật sự chống bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí. Phải nâng cao cảnh giác, bảo vệ xí nghiệp. Phải khéo đoàn kết và lãnh đạo công nhân...” (Báo Nhân dân, số 616, ngày 9/11/1955).

Đối với người lao động trong xí nghiệp, DN, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cần phải học nhiều thứ: chính trị, văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ. Ngoài cách học ở trường, ở lớp, học trên sách, báo..., có một cách học rất tốt ai cũng có thể tham gia hàng ngày, đó là cách học tập ngay trong sản xuất, học tập những người, những nhân tố và đơn vị tiên tiến. Người tiên tiến cũng là những người lao động bình thường, nhưng trong tư tưởng, trong phương pháp làm việc của họ có những điểm tốt có thể giúp cho sản xuất và công tác tiến nhanh, tiến mạnh. Chúng ta phải vì lợi ích chung mà dốc lòng học tập những điểm tốt ấy để cải tiến công tác một cách thường xuyên.... Như vậy là làm cho sáng kiến, kinh nghiệm chung ngày càng dồi dào, trình độ tư tưởng, tổ chức, kỹ thuật chung ngày càng nâng cao. Do đó, sản xuất phát triển ngày càng nhanh và vững.

Văn hóa - yếu tố ảnh hưởng đến sự trường tồn của doanh nghiệp

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là một di sản vô cùng quý báu, đã và đang định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tư tưởng của Người về văn hóa có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với xây dựng văn hóa DN Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Thứ nhất, hình thành và phát huy văn hóa DN, trước hết phải dựa vào con người. Bởi văn hóa DN không phải là kết quả của sự phát triển tự phát trong quá trình sản xuất kinh doanh mà được định hướng xây dựng và hình thành trong ý thức tự giác của người quản lý và các thành viên trong DN. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong văn hóa DN thì văn hóa doanh nhân là hạt nhân. Mọi sự thành bại của DN đều do doanh nhân tốt hay kém. Gắn với văn hóa doanh nhân là văn hóa quản lý, văn hóa pháp luật, văn hóa kinh doanh, văn hóa trong các tổ chức đảng và các tổ chức chính trị, xã hội của DN.

Thứ hai, DN cần nhận thức sâu sắc rằng, văn hóa làm nên nguồn lực xã hội to lớn, thấm sâu vào quá trình phát triển. Sự phát triển của DN có dấu ấn khai sáng của văn hóa. Văn hóa không chỉ là kết quả mà còn là yếu tố tạo nên sự phát triển nhanh và bền vững của DN. Phải đặt phát triển văn hóa ngang tầm và hài hòa với phát triển kinh tế. Làm tốt được yêu cầu này sẽ tạo được vị thế của DN, khẳng định thương hiệu đối với xã hội và hội nhập nhanh hơn với quốc tế.

Thứ ba, mỗi DN cần xây dựng văn hóa cho DN mình trên nền nhận thức và hiểu biết chung về văn hóa. Văn hóa DN không chỉ là xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, mà điều có ý nghĩa quan trọng là phát huy và thực hành dân chủ, quản lý dân chủ. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề dân chủ, sáng kiến và hăng hái có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. Sáng tạo và phát minh của con người tức là văn hóa. Những sáng kiến đó được áp dụng và khen ngợi sẽ giúp những người có sáng kiến đó càng thêm hăng hái.

Thứ tư, chú trọng khía cạnh đạo đức trong xây dựng văn hóa DN. Về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Có tài nhưng phải có đức. Có tài mà không có đức là có hại cho nước. Đạo đức hàng đầu trong tư tưởng Hồ Chí Minh là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, nêu cao ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Mỗi DN cần xây dựng triết lý DN như là nét riêng, bản sắc của DN. Bảo vệ và cải thiện môi trường vừa là nét văn hóa DN vừa góp phần phát triển bền vững.

Thứ năm, xây dựng quan niệm hướng tới thị trường và luôn có trách nhiệm với xã hội trong xây dựng văn hóa DN. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, mỗi DN phải tích cực ủng hộ, tài trợ cho sự nghiệp giáo dục, văn hóa, thúc đẩy khoa học, kỹ thuật phát triển và tiến bộ. Thông qua các hoạt động nhân đạo và văn hóa, hình ảnh của DN trở nên tốt hơn.

Lịch sử đã minh chứng, thành công hay thất bại của mỗi DN đều gắn với việc có hay không văn hóa DN. Do vậy, hơn lúc nào hết, để DN phát triển nhanh và bền vững, ngoài việc chú trọng chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của hàng hóa, cũng như lợi nhuận thu được, phải xây dựng văn hóa DN, trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là kim chỉ nam soi đường cho việc xây dựng văn hóa DN trong thời kỳ hội nhập./.

Theo Tạp chí Cộng sản

Tin mới cập nhật

Thị trường bất động sản: Những kịch bản cho 6 tháng cuối năm

Thị trường bất động sản: Những kịch bản cho 6 tháng cuối năm

6 tháng cuối năm được coi là một giai đoạn đặc biệt với thị trường bất động sản Việt Nam khi một loạt các luật có tác động trực tiếp tới thị trường có hiệu lực.
Thủ tướng: Không để chậm trễ, lãng phí gần 670 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công

Thủ tướng: Không để chậm trễ, lãng phí gần 670 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, năng động, đổi mới sáng tạo trong giải ngân vốn đầu tư công.
Thu ngân sách ngành thuế tăng vọt nhờ chuyển đổi số

Thu ngân sách ngành thuế tăng vọt nhờ chuyển đổi số

Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế đã góp phần giúp số thu ngành Thuế thực hiện đảm bảo tiến độ dự toán, chống thất thu ngân sách.
Bùng nổ xu hướng du lịch mới giữa cao điểm hè

Bùng nổ xu hướng du lịch mới giữa cao điểm hè

Trong bối cảnh kinh tế eo hẹp, giá vé máy bay đắt đỏ, với mong muốn được tận hưởng một mùa hè trọn vẹn, ý nghĩa, nhiều người đã chuyển hướng đi du lịch.
Kiểm soát

Kiểm soát 'chặt' lạm phát, tránh các mặt hàng thiết yếu 'leo thang' theo lương

Để việc tăng lương có ý nghĩa, phải kiểm soát được lạm phát, tránh tình trạng các mặt hàng thiết yếu tăng giá theo kiểu ''leo thang'' theo lương.
8 điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm

8 điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm

Kinh tế Việt Nam trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều điểm sáng bất chấp kinh tế thế giới còn phục hồi chậm và không đồng đều.
Loay hoay

Loay hoay ''bài toán'' lương lẽo đẽo theo... giá

Để việc tăng lương thực chất, đồng thời đảm bảo kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo kế hoạch, theo các chuyên gia, cần triển khai linh hoạt các giải pháp.
Google hợp tác thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo AI tại Việt Nam

Google hợp tác thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo AI tại Việt Nam

Ngày 11/7 tại Hà Nội, Google phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi động Chương trình “Kiến tạo tương lai AI Việt Nam".
Thanh tra Tổng công ty Xi măng Việt Nam: Doanh nghiệp nói gì?

Thanh tra Tổng công ty Xi măng Việt Nam: Doanh nghiệp nói gì?

Bộ Tài chính vừa quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và 3 công ty con.
Lạm phát năm 2024: Khả năng tăng mạnh là khó xảy ra

Lạm phát năm 2024: Khả năng tăng mạnh là khó xảy ra

Theo các chuyên gia, mặc dù có nhiều yếu tố tạo sức ép lên lạm phát song lạm phát năm 2024 hoàn toàn nằm trong mục tiêu được Quốc hội xác định.

Tin khác

Khách hàng mới trúng giải tiền tỷ xố số Vietlott mua vé ở đâu?

Khách hàng mới trúng giải tiền tỷ xố số Vietlott mua vé ở đâu?

Hai khách hàng may mắn trúng giải Jackpot 2 trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1057, loại hình xổ số Power 6/55 tối ngày 6/7 của xổ số Vietlott.
Doanh nghiệp bất động sản vẫn khó tiếp cận nguồn vốn

Doanh nghiệp bất động sản vẫn khó tiếp cận nguồn vốn

Bất động sản là ngành duy nhất hiện có số doanh nghiệp thành lập mới “đi lùi” theo ghi nhận tại hội thảo về tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường bất động sản.
Giá vàng tạm lắng sóng, cần làm gì tiếp theo?

Giá vàng tạm lắng sóng, cần làm gì tiếp theo?

Những đợt sóng trên thị trường vàng trong nước đã lắng xuống cũng là lúc nhiều giải pháp bình ổn về lâu dài được đề xuất.
Việt Nam tiếp tục thăng hạng về chỉ số minh bạch ngân sách

Việt Nam tiếp tục thăng hạng về chỉ số minh bạch ngân sách

Xếp hạng minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được nâng lên ở mức 57/125 quốc gia, tăng 11 bậc so với kỳ đánh giá năm 2021 và tăng 20 bậc so với năm 2019.
42 sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không trong 6 tháng đầu năm

42 sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không trong 6 tháng đầu năm

Cục Hàng không nhận được 101 báo cáo an toàn bắt buộc, trong đó xảy ra 42 sự cố mức D, trong 6 tháng đầu năm 2024.
Vướng mắc tại loạt dự án BOT giao thông: Xử lý thế nào?

Vướng mắc tại loạt dự án BOT giao thông: Xử lý thế nào?

Việc xử lý các vướng mắc tại các dự án BOT giao thông phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT.
6 tháng đầu năm 2024: Có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD

6 tháng đầu năm 2024: Có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD

Tổng cục Thống kê ngày 29/6 cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đạt 368,53 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ 2023.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,08%, lạm phát cơ bản chỉ 2,75%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,08%, lạm phát cơ bản chỉ 2,75%

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tăng 4,08% so với bình quân cùng kỳ năm 2023.
Đưa Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thành vùng đi đầu cả nước về kinh tế biển

Đưa Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thành vùng đi đầu cả nước về kinh tế biển

Để thúc đẩy vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung phát triển nhanh, bền vững, đi đầu cả nước về kinh tế biển cần nhiều giải pháp tổng thể, đồng bộ.
Tăng cường quản lý công tác đấu thầu, thi công xây dựng

Tăng cường quản lý công tác đấu thầu, thi công xây dựng

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có chỉ thị yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, quản lý công tác đấu thầu, thi công xây dựng gắn với phòng chống tham nhũng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Xuất hiện nhiều diễn biến mới, giá hồ tiêu sắp tới ra sao?

Xuất hiện nhiều diễn biến mới, giá hồ tiêu sắp tới ra sao?

Giá hồ tiêu chưa có động lực mới để tăng nhưng cũng khó giảm thêm so với ngưỡng giá hiện tại.
Chứng khoán tuần qua: Thị trường diễn biến với sự giằng co trong xu hướng giảm

Chứng khoán tuần qua: Thị trường diễn biến với sự giằng co trong xu hướng giảm

Thị trường chứng chứng khoán trong nước vừa trải qua tuần giao dịch tiêu cực khi giảm đến 4/5 phiên, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp đi xuống.
Chứng khoán hôm nay 17/7/2024: Nhà đầu tư được khuyến nghị có thể trải mua lại từng phần vị thế trading

Chứng khoán hôm nay 17/7/2024: Nhà đầu tư được khuyến nghị có thể trải mua lại từng phần vị thế trading

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 17/7/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chứng khoán hôm nay 15/7/2024: Thị trường có thể phục hồi trong phiên đầu tuần, VN-Index thử thách lại mức 1.290 điểm

Chứng khoán hôm nay 15/7/2024: Thị trường có thể phục hồi trong phiên đầu tuần, VN-Index thử thách lại mức 1.290 điểm

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 15/7/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chứng khoán hôm nay 18/7/2024: Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ nhóm cổ phiếu ngân hàng

Chứng khoán hôm nay 18/7/2024: Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ nhóm cổ phiếu ngân hàng

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 18/7/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Việt Nam.
Loại gia vị được ví như “vàng đen” là vị thuốc đông y cực tốt cho sức khỏe

Loại gia vị được ví như “vàng đen” là vị thuốc đông y cực tốt cho sức khỏe

Hạt tiêu được ví như "vàng đen” vừa đem lại giá trị kinh tế, vừa mang lại lợi ích cho sức khỏe người dùng.
Chứng khoán hôm nay 19/7/2024: Nhóm cổ phiếu công nghệ, ngân hàng có thể tiếp đà tăng

Chứng khoán hôm nay 19/7/2024: Nhóm cổ phiếu công nghệ, ngân hàng có thể tiếp đà tăng

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 19/7/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bộ Tài chính kiến nghị không giảm 50% phí trước bạ, người mua ô tô 'vỡ mộng'

Bộ Tài chính kiến nghị không giảm 50% phí trước bạ, người mua ô tô 'vỡ mộng'

Thông tin Bộ Tài chính xin rút đề xuất giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước đã khiến không ít người tiêu dùng thất vọng.
Giá tiêu 'bốc hơi' gần 30.000 đồng/kg sau khi lên mức cao kỷ lục: Đâu là lý do?

Giá tiêu 'bốc hơi' gần 30.000 đồng/kg sau khi lên mức cao kỷ lục: Đâu là lý do?

Thị trường hồ tiêu trong nước gần đây đang chứng kiến những biến động mạnh mẽ, gây ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của người trồng hồ tiêu.
Những thói quen xấu dễ gây đột quỵ mùa nắng nóng

Những thói quen xấu dễ gây đột quỵ mùa nắng nóng

Một số thói quen có hại trong ngày nắng nóng có thể khiến sức khoẻ của bạn bị giảm sút, thậm chí dẫn đến đột quỵ.
Phiên bản di động