Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2023)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: An ninh để phát triển, phát triển để đảm bảo an ninh

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có cuộc trao đổi ý nghĩa.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Làm một vụ việc nhưng cảnh tỉnh cả một vùng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm kiểm tra phương án đảm bảo an ninh trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương 2023

Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (CAND) (19/8/1945-19/8/2023), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có cuộc trao đổi ý nghĩa.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: An ninh để phát triển, phát triển để đảm bảo an ninh
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân (CAND) đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Xin Bộ trưởng khái quát những thành tích nổi bật đó của lực lượng CAND?

Bộ trưởng Tô Lâm: Ra đời trong những ngày Cách mạng tháng Tám lịch sử, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước cùng sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của quân đội nhân dân, các cấp, các ngành, lực lượng CAND đã không ngừng tiếp nối, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Qua các thời kỳ, lực lượng CAND đã đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh hoặc cống hiến một phần xương máu của mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ năm 1975 đến nay, lực lượng CAND có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và hàng nghìn đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ.

Những năm gần đây, lực lượng CAND luôn chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại và an ninh trật tự. Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động phòng ngừa, đẩy lùi từ sớm, từ xa các thách thức, mối đe dọa, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, kiềm chế, kéo giảm tội phạm, kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên, không để bị động, bất ngờ; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả quan trọng...

Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng CAND làm tốt công tác an sinh xã hội với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau"; triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Lực lượng CAND luôn gương mẫu, đi đầu trong trên nhiều mặt công tác, như: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính...

Đặc biệt là lực lượng CAND đã gương mẫu đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Những kết quả, thành tích đó đã đóng góp rất quan trọng vào việc trong xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân dân là chỗ dựa tin cậy của lực lượng công an

CAND Việt Nam trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn luôn đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để rèn luyện, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin Bộ trưởng đánh giá về vai trò, ý nghĩa của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc? Thời gian tới lực lượng CAND sẽ có những giải pháp gì để phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm ninh, trật tự?

Bộ trưởng Tô Lâm: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Giữ gìn trật tự, an ninh trước hết là việc của công an, bộ đội, cảnh sát". Nhưng để đạt được hiệu quả cao thì "Việc giữ gìn trật tự, an ninh càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân", "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn". Qua thực tiễn cho thấy quần chúng nhân dân là yếu tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự.

Nhận thức vai trò to lớn của nhân dân, Đảng, Nhà nước ta và lực lượng CAND luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; coi đây là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước; một trong những biện pháp công tác cơ bản để đấu tranh phòng, chống tội phạm, nền tảng cơ bản của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng là điều kiện để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự. Để phát huy vai trò to lớn của nhân dân, ghi nhận truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hàng năm là Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và vai trò nòng cốt của lực lượng CAND, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã huy động được sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân.

Phong trào ngày càng phát triển sâu rộng với nội dung, hình thức được đổi mới, sáng tạo, kết hợp giữa các loại hình truyền thống với các phương pháp hiện đại có ứng dụng công nghệ thông tin.

Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

Nhân dân đã phát huy vai trò làm chủ và thực sự là "tai mắt", là chỗ dựa tin cậy giúp lực lượng công an đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Để tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quán triệt phương châm, nguyên tắc "Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh", "Mọi hoạt động của lực lượng CAND đều đặt lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết", triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tập trung làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo thế chủ động trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong CAND; tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu rõ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia cùng lực lượng công an phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Duy trì, giữ vững mối liên hệ mật thiết với nhân dân; tổ chức thường xuyên, hiệu quả các diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" để nhân dân góp ý, phê bình, xây dựng lực lượng CAND; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ; gắn với thực hiện xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

An ninh để phát triển, phát triển để đảm bảo an ninh

Thời gian qua, Bộ Công an đã lập nhiều chiến công trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần làm trong sạch bộ máy và giữ kỷ cương, phép nước; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nhân dịp này, xin Bộ trưởng có thể gửi thông điệp tới người dân, nhất là với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam để giúp họ vững lòng "vượt sóng" tiếp tục xây dựng đất nước phồn vinh, người dân được sống trong ấm no, hạnh phúc?

Bộ trưởng Tô Lâm: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Qua đó đã củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, làm trong sạch bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đồng thời khắc phục nhiều sơ hở trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý cán bộ, tăng cường sự minh bạch của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trước những khó khăn, thách thức do chịu tác động kép cả từ các yếu tố bên ngoài cùng những hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế, việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bộ Công an sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ được giao để sát cánh cùng với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ doanh nghiệp trong phát triển, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Trong đó, xác định quan điểm, tinh thần xuyên suốt là "An ninh để phát triển, phát triển để đảm bảo an ninh". Chủ động nắm tình hình, đánh giá, dự báo những yếu tố tác động đối với quá trình tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, nhất là những phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh để tham mưu, đề xuất hướng giải quyết kịp thời.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong CAND theo phương châm "Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực"; đẩy nhanh ứng dụng dữ liệu dân cư; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trên tinh thần hỗ trợ tối đa doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chú trọng bảo đảm an ninh con người, an ninh công nhân, an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc có thể nảy sinh liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ sớm và tại cơ sở; góp phần tạo môi trường thuận lợi, an ninh, an toàn để các doanh nghiệp tin tưởng, an tâm sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công an tiếp tục gương mẫu đi đầu, quyết tâm thực hiện công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Mọi người dân và doanh nghiệp vừa là đối tượng bảo vệ, đối tượng phục vụ của lực lượng CAND, đồng thời là một trong những lực lượng trực tiếp tham gia sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự.

Vì vậy, chúng tôi mong muốn mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa, giúp sức chung tay cùng với lực lượng CAND trong đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, an toàn, phát triển.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: An ninh để phát triển, phát triển để đảm bảo an ninh - Ảnh 4.
CAND là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân

Hệ thống tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sau 5 năm triển khai mô hình tổ chức bộ máy Bộ Công an theo Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ, kết quả bước đầu đạt được như thế nào, thưa Bộ trưởng? Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì để xây dựng tổ chức bộ máy các cấp thực sự như Nghị quyết 22-NQ/TW đã nêu "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"?

Bộ trưởng Tô Lâm: Triển khai tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 01/2018/NÐ-CP của Chính phủ là một bước triển khai các quan điểm của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng lực lượng CAND đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; là bước quan trọng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với CAND.

Qua việc sắp xếp, đổi mới, tổ chức bộ máy của Bộ Công an đã giảm tầng nấc trung gian; tăng cường được sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung của lãnh đạo Bộ, công an địa phương đối với các mặt công tác; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chiến đấu. Đồng thời, tạo điều kiện để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trao quyền hạn thực chất, đầy đủ, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của công an các cấp.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cũng tạo thuận lợi trong thực hiện chính sách cán bộ; kiện toàn một bước đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, gắn với việc thực hiện chủ trương bố trí người đứng đầu công an cấp tỉnh, công an cấp huyện và cả cấp xã không phải là người địa phương; là tiền đề để từng bước điều chỉnh, sắp xếp bố trí lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu...

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an thể hiện sự chủ động, gương mẫu đi đầu và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng CAND, là đợt kiện toàn tổ chức bộ máy cách mạng nhất, quyết liệt nhất trong nhiều năm qua, có sức ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thời gian tới, để xây dựng lực lượng CAND theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ cho công tác bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức, hoạt động, cơ chế bảo vệ CAND.

Đồng thời, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, hoạt động theo hướng tập trung, chuyên sâu, phù hợp với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, gắn với đẩy mạnh thực hiện phân công, phân cấp, cơ cấu đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở 4 cấp công an, làm cơ sở cho việc ấn định biên chế cho công an các đơn vị, địa phương theo khung danh mục vị trí việc làm, ưu tiên tăng cường cho công an cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu.

Tập trung nguồn lực để xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác công an. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Theo Chinhphu.vn

Tin mới cập nhật

Viettel đầu tư 30.000 tỷ đồng đẩy mạnh tần số, mục tiêu phủ sóng 5G khắp toàn quốc

Viettel đầu tư 30.000 tỷ đồng đẩy mạnh tần số, mục tiêu phủ sóng 5G khắp toàn quốc

Đây là nội dung được Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Lãnh đạo Tập đoàn Viettel trình bày trong cuộc gặp mặt mặt đầu xuân ngày 3/3.
Nông dân vẫn lãi 60% dù giá lúa giảm

Nông dân vẫn lãi 60% dù giá lúa giảm

Người nông dân vẫn có lãi khoảng 60% dù giá lúa giảm xuống mức 7.300 – 7.800 đồng/kg từ thời điểm giữa tháng 1 cho đến nay.
3 giải pháp tạo đột phá cho thu hút đầu tư nước ngoài

3 giải pháp tạo đột phá cho thu hút đầu tư nước ngoài

Tập trung cải thiện hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện thể chế là 3 giải pháp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra nhằm tạo đột phá trong thu hút FDI.
Tiêu điểm kinh tế tuần qua: Giá vàng SJC lập đỉnh mới, tăng trần vé bay nội địa

Tiêu điểm kinh tế tuần qua: Giá vàng SJC lập đỉnh mới, tăng trần vé bay nội địa

Giá vàng SJC tăng phi mã, lập đỉnh mới; chuyển giao nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 cho EVN,... là những tin đáng chú ý tuần qua.
Thủ tướng: Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững

Thủ tướng: Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững

Thủ tướng ban hành chỉ thị mới nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới.
Nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024

Nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024

Ngày 2/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Bộ Tài chính triển khai nhiều giải pháp thuế chưa có tiền lệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Bộ Tài chính triển khai nhiều giải pháp thuế chưa có tiền lệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Nhiều giải pháp chưa có tiền lệ về thuế được Bộ Tài chính triển khai để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc.
Tốc độ cải cách môi trường kinh doanh có xu hướng chậm lại

Tốc độ cải cách môi trường kinh doanh có xu hướng chậm lại

Khó khăn hiện tại của nền kinh tế đang đòi hỏi thúc đẩy hơn nữa việc cải cách môi trường kinh doanh để giúp doanh nghiệp vượt lên, đóng góp cho nền kinh tế.
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ghi nhận mức tăng kỷ lục

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ghi nhận mức tăng kỷ lục

Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hai tháng đầu tiên trong năm 2024 có mức tăng kỷ lục gần 40% so với cùng kỳ năm 2023.
Longform | Hàng loạt bất cập trên đường cao tốc

Longform | Hàng loạt bất cập trên đường cao tốc

Việc các tuyến đường cao tốc được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng bộc lộ những bất cập chỉ sau thời gian ngắn đưa vào hoạt động cần được đánh giá và nhìn nhận.

Tin khác

Thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Chiều 26/2/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp về Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về một số chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.
Tiêu điểm kinh tế tuần qua: Giá dầu thế giới đi xuống

Tiêu điểm kinh tế tuần qua: Giá dầu thế giới đi xuống

Giá dầu thế giới đi xuống trong tuần qua; Đẩy nhanh đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội… là những tin đáng chú ý tuần qua.
Những điểm nhìn mới về mô hình tăng trưởng của Việt Nam

Những điểm nhìn mới về mô hình tăng trưởng của Việt Nam

Báo cáo về tác động của tăng trưởng đến tiến bộ xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới vừa được công bố đã gợi mở thêm nhiều góc nhìn về mô hình tăng trưởng.
Gói tín dụng 120.000 tỷ "ì ạch" giải ngân: Chỉ 6/68 dự án được giải ngân

Gói tín dụng 120.000 tỷ "ì ạch" giải ngân: Chỉ 6/68 dự án được giải ngân

Hiện tại, mới chỉ có 6 trong số 68 dự án nhà ở xã hội được giải ngân với số vốn hơn 530 tỷ đồng, trong khi NHNN triển khai Gói tín dụng 120.000 tỷ.
Long An thu ngân sách 21.000 tỷ đồng, quy mô kinh tế đứng thứ 13 cả nước

Long An thu ngân sách 21.000 tỷ đồng, quy mô kinh tế đứng thứ 13 cả nước

Dù tình hình kinh tế, chính trị thế giới năm 2023 nhiều sóng gió, song tỉnh Long An đã thu ngân sách đạt 21.000 tỷ đồng và quy mô kinh tế đứng 13 trên cả nước.
Sắp diễn ra tọa đàm về 30 năm phát triển của Việt Nam

Sắp diễn ra tọa đàm về 30 năm phát triển của Việt Nam

Ngày 22/2/2024, tại Hà Nội sẽ diễn ra tọa đàm đối thoại chính sách với chủ đề “30 năm phát triển của Việt Nam: Nhìn lại quá khứ và ứng phó với thách thức mới”.
Những thông điệp đầu năm khẳng định tâm thế tăng trưởng kinh tế mới

Những thông điệp đầu năm khẳng định tâm thế tăng trưởng kinh tế mới

Nhiều thông điệp quan trọng về định hướng phát triển và điều hành kinh tế đã được khẳng định ngay dịp đầu năm mới, báo hiệu một tâm thế mới cho năm 2024.
Tiêu điểm kinh tế tuần qua: Doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm, dầu tăng giá tuần thứ hai liên tiếp

Tiêu điểm kinh tế tuần qua: Doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm, dầu tăng giá tuần thứ hai liên tiếp

Doanh nghiệp đồng loạt ra quân sản xuất đầu năm, dầu tăng giá tuần thứ hai liên tiếp,… là những tin đáng chú ý tuần qua.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, gỡ vướng pháp lý cho sản xuất, kinh doanh

Đẩy mạnh cải cách hành chính, gỡ vướng pháp lý cho sản xuất, kinh doanh

Quan điểm của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trong thời gian tới là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể cải cách hành chính
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2024: Làm gì để có bức tranh “sáng màu”?

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2024: Làm gì để có bức tranh “sáng màu”?

Sau những chao đảo hiếm có của năm 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2024 được kỳ vọng sẽ xuất hiện tín hiệu khả quan quan hơn, sáng rõ hơn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 27/2/2024: Tăng mạnh trở lại, cao nhất 94.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 27/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 27/2 thế nào?
Giá tiêu hôm nay 3/3/2024: Đắk Lắk, Bình Phước tăng nhẹ lên mức 95.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 3/3/2024: Đắk Lắk, Bình Phước tăng nhẹ lên mức 95.500 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 3/3/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 3/3 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, trong nước dự báo thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều giảm nhẹ trong đó giá dầu WTI giảm 0,68%, giá dầu Brent giảm 0,22%.
Rải tiền nơi cửa Phật: Xin đừng ép thần linh nhận "hối lộ"

Rải tiền nơi cửa Phật: Xin đừng ép thần linh nhận "hối lộ"

Việc rải tiền nơi cửa Phật dường như “ăn sâu bén rễ” vào tâm trí không ít người đi lễ, dường như trở thành một trong những thủ tục bắt buộc?!
Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 29/2/2024: Đồng loạt tăng, Bình Phước cao nhất 95.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 29/2/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 29/2 thế nào?
Bài 2: Đảm bảo an ninh biên giới - Giữ vững chủ quyền quốc gia

Bài 2: Đảm bảo an ninh biên giới - Giữ vững chủ quyền quốc gia

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã và đang góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ, thế giới tăng mạnh

Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC đảo chiều giảm nhẹ, thế giới tăng mạnh

Giá vàng chiều nay 1/3/2024: Vàng SJC sau ngày tăng sốc, lại đảo chiều giảm nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng, trong khi đó vàng thế giới tăng mạnh.
Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã

Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã

Giữa núi rừng mênh mông ấy, những người lính mang quân hàm xanh với nụ cười ấm áp và ý chí kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024: Giá dầu thế giới tuần này xu hướng ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024: Giá dầu thế giới tuần này xu hướng ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay ngày 4/3/2024, giá dầu thế giới tuần qua tăng giá với dầu WTI tăng 2,19%, dầu Brent tăng 2%, tuần này giá dầu thế giới diễn biến ra sao?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024: Giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024: Giá dầu thế giới đồng loạt đảo chiều tăng cao

Giá xăng dầu hôm nay ngày 27/2/2024, giá dầu thế giới đồng loạt tăng trở lại ngay đầu tuần cụ thể giá dầu WTI tăng 1,39%, giá dầu Brent tăng 1,10%
Phiên bản di động