Lạng Sơn: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Lạng Sơn sẽ triển khai nhiều dự án hợp phần, đặc biệt là các dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế.
Cửa khẩu Lạng Sơn vào cao điểm xuất khẩu nông sản Nông dân Chi Lăng phấn khởi vì ớt được mùa, được giá

Năm 2023, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Lạng Sơn ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), nhất là địa bàn các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

Thu hoạch bí ăn nụ tại Thôn Bản Làn, xã Điềm He, huyện Văn Quan (Ảnh: Ngọc Khoa – Đức Tôn)
Thu hoạch bí ăn nụ tại Thôn Bản Làn, xã Điềm He, huyện Văn Quan (Ảnh: Ngọc Khoa – Đức Tôn)

Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS &MN bình quân 3,0%/năm, có 05 xã thoát khỏi địa bàn ĐBKK (huyện Bắc Sơn: 01 xã; huyện Bình Gia: 01 xã; huyện Văn Quan: 01 xã; huyện Lộc Bình: 01 xã; huyện Đình Lập: 01 xã); 24 thôn thuộc xã khu vực I, II thoát khỏi địa bàn thôn ĐBKK (huyện Bắc Sơn: 04 thôn; huyện Chi Lăng: 10 thôn; huyện Hữu Lũng: 02 thôn; huyện Đình Lập: 06 thôn; huyện Văn Lãng: 02 thôn).

Theo đó, Lạng Sơn sẽ triển khai nhiều dự án hợp phần, đặc biệt là các dự án hỗ trợ đồng bào DTTS&MN phát triển kinh tế. Cụ thể là một số dự án sau:

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Trong đó, Tiểu dự án 1 là phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Đối tượng thụ hưởng là hộ gia đình đồng bào DTTS, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã khu vực II, III, xã an toàn khu (ATK) thuộc vùng đồng bào DTTS&MN, có thực hiện một trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng; cộng đồng dân cư thôn thuộc các xã khu vực II, III, xã ATK thuộc vùng đồng bào DTTS&MN được giao rừng theo quy định của pháp luật đang thực hiện bảo vệ rừng được giao hoặc rừng nhận khoán; tạo việc làm, tăng thu nhập từ nghề rừng, hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, đặc biệt là phát triển kinh tế dưới tán rừng gắn với bảo vệ rừng bền vững tại vùng đồng bào DTTS&MN, góp phần duy trì ổn định nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh lên 65% vào năm 2025, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Bà con dân tộc Nùng bày bán rau cải tại chợ Kì Lừa, TP. Lạng Sơn (Ảnh: Thúy Hồng)
Bà con dân tộc Nùng bán nông sản tại chợ Kì Lừa, TP. Lạng Sơn (Ảnh: Thúy Hồng)

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN

Với nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, Lạng Sơn tập trung hỗ trợ: Các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị phù hợp với từng vùng trong tỉnh; khai thác tiềm năng lợi thế theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ dân, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS&MN. Chỉ tiêu cụ thể: Các hộ nghèo, cận nghèo, các doanh nghiệp thuộc địa bàn các xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN được tạo việc làm nâng cao thu nhập; được hỗ trợ tập huấn kiến thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị phù hợp...

Với nội dung số thúc đẩy khởi sự kinh doanh khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN: Thúc đẩy, hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ ở khu vực các xã ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong đồng bào DTTS dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương; tạo việc làm và thu nhập ổn định kết hợp với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng các DTTS. Chỉ tiêu cụ thể: Hỗ trợ xây dựng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ở vùng đồng bào DTTS&MN; tổ chức biểu dương thanh niên, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào DTTS; tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN; tổ chức các hội chợ, triển khai thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN.

Bảo tồn trang phục truyền thống của dân tộc Mông ở xã Cao Minh, huyện Tràng Định (Ảnh: Tuyết Mai)
Bảo tồn trang phục truyền thống của dân tộc Mông ở xã Cao Minh, huyện Tràng Định (Ảnh: Tuyết Mai)

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN. Mục tiêu: Tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã ĐBKK, các thôn ĐBKK; đầu tư đường đến trung tâm xã và cứng hóa đường đến trung tâm xã, liên xã, cụ thể: 96,1% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông (174/181 xã); 75% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa (1.108/1.478 thôn); 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 99,6% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 100% đồng bào DTTS được xem truyền hình và nghe đài phát thanh.

Chỉ tiêu cụ thể: Nội dung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS&MN; ưu tiên đối với các xã ĐBKK, thôn ĐBKK: Đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh; công trình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thôn, bản; trạm chuyển tiếp phát thanh xã, nhà sinh hoạt cộng đồng; trường, lớp học đạt chuẩn; các công trình thủy lợi nhỏ; các công trình hạ tầng quy mô nhỏ khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán để phục vụ nhu cầu của cộng đồng; ưu tiên công trình có nhiều hộ nghèo, phụ nữ hưởng lợi. Tiếp tục đầu tư xây dựng mới 01 công trình trạm y tế xã; nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị cho 16 trạm y tế xã bảo đảm đạt chuẩn; đầu tư cứng hóa 60,0 km đường đến trung tâm xã, đường liên xã chưa được cứng hóa. Đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm kết nối các xã ĐBKK trên cùng địa bàn; xây dựng cầu dân sinh để phục vụ sinh hoạt, tăng cường kết nối, tạo trục động lực phát triển đồng bộ trên cơ sở thúc đẩy liên kết giữa các xã ĐBKK nhằm phát huy sức mạnh tiểu vùng giúp phát triển bền vững và góp phần xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào DTTS&MN. Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn ĐBKK và công trình cơ sở hạ tầng các xã, thôn đã đầu tư từ giai đoạn trước.

Nội dung đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS&MN: Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào DTTS&MN. Trong năm 2023, thực hiện xây mới 01 công trình chợ vùng DTTS&MN là chợ Xuân Tình, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình; thực hiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 03 công trình chợ vùng DTTS&MN, cụ thể: Chợ Văn Mịch, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia; chợ Thà Cạo, xã Chí Minh, huyện Tràng Định; chợ Áng Mò, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định.

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

Tiểu Dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù. Mục tiêu: hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn; thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập so với các dân tộc khác trong vùng; xây dựng cơ sở chính trị ở thôn bản vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ tiêu cụ thể: Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế đối với các hộ DTTS còn nhiều khó khăn thông qua hình thức vay vốn tín dụng hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng vật nuôi, cây trồng.

Việt Hoàng

Tin mới cập nhật

Mường Khương phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Mường Khương phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Những năm qua, huyện Mường Khương đã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Gia Lai: Triển khai 10 dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Gia Lai: Triển khai 10 dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Gia Lai đã tập trung triển khai 10 dự án triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tỏi Lý Sơn: Lần đầu tiên có mô hình liên kết bao tiêu dài hạn

Tỏi Lý Sơn: Lần đầu tiên có mô hình liên kết bao tiêu dài hạn

2 doanh nghiệp đầu tiên của huyện đảo Lý Sơn đã ký hợp đồng cung ứng tỏi Lý Sơn với Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.
Bắc Giang: Triển khai nhiều chương trình tập huấn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào dân tộc

Bắc Giang: Triển khai nhiều chương trình tập huấn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào dân tộc

Tham gia các buổi tập huấn, đồng bào dân tộc thiểu số nắm được các kiến thức về kỹ năng bán hàng, xúc tiến thương mại, ứng dụng chuyển đổi số…
Quảng Ngãi: Tiềm năng phát triển vùng chuyên canh cây dược liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng phát triển vùng chuyên canh cây dược liệu

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dược liệu.
Bình Định: Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào tiêu thụ sản phẩm

Bình Định: Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào tiêu thụ sản phẩm

Nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ngành Công Thương Bình Định đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.
Thái Nguyên: Phát triển thương hiệu “Gà đồi Phú Bình”

Thái Nguyên: Phát triển thương hiệu “Gà đồi Phú Bình”

10 tỷ đồng đã được huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đầu tư cho dự án phát triển thương hiệu “Gà đồi Phú Bình” nhằm quảng bá sản phẩm chủ lực của địa phương.
Quảng Ngãi triển khai 43 công trình phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quảng Ngãi triển khai 43 công trình phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi đạt được nhiều kết quả tích cực.
Vị ngọt đường thốt nốt An Giang

Vị ngọt đường thốt nốt An Giang

Loại đường đặc sản được nấu từ mật hoa và quả của cây thốt nốt của đồng bào Khmer đang được xây dựng thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng vùng Bảy Núi (An Giang).
Khẩn trương khắc phục khó khăn, vướng mắc của Dự án 3

Khẩn trương khắc phục khó khăn, vướng mắc của Dự án 3

Triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Dự án 3 góp phần phát triển sản xuất, cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin khác

Lai Châu: Mở rộng diện tích trồng chanh leo tại các huyện vùng cao

Lai Châu: Mở rộng diện tích trồng chanh leo tại các huyện vùng cao

Thời gian gần đây, bà con các huyện vùng cao Lai Châu đã mở rộng diện tích trồng chanh leo tại các huyện vùng cao, hình thành vùng sản xuất hàng hóa.
Quảng Nam: Khởi sắc ở huyện miền núi Nam Giang

Quảng Nam: Khởi sắc ở huyện miền núi Nam Giang

Diện mạo nông thôn, miền núi của huyện Nam Giang đã có nhiều thay đổi tích cực, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống của đồng bào dân tộc được cải thiện.
Thuận Châu (Sơn La): Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc

Thuận Châu (Sơn La): Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc

Huyện miền núi Thuận Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; qua đó, góp phần nâng cao đời sống của bà con.
Gia Lai: Thúc đẩy giao thương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Gia Lai: Thúc đẩy giao thương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Năm 2023, Gia Lai dành trên 5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Nghệ An: Bảo tồn giống lúa nếp bản địa của đồng bào dân tộc Thái

Nghệ An: Bảo tồn giống lúa nếp bản địa của đồng bào dân tộc Thái

Giống lúa nếp bản địa của đồng bào dân tộc Thái ở huyện miền núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã được địa phương quan tâm khôi phục và phát triển.
Điện Biên: Hỗ trợ huyện vùng cao phát triển các dự án sản xuất cộng đồng

Điện Biên: Hỗ trợ huyện vùng cao phát triển các dự án sản xuất cộng đồng

Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đã phê duyệt 13 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc.
Vĩnh Phúc: Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ miền núi

Vĩnh Phúc: Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ miền núi

Vĩnh Phúc xác định, phát triển thương mại, dịch vụ là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế địa phương; từ đó, góp nâng cao đời sống của người dân miền núi.
Khoai sọ nương Trạm Tấu: Từ đặc sản của đồng bào vùng cao thành sản phẩm hàng hóa

Khoai sọ nương Trạm Tấu: Từ đặc sản của đồng bào vùng cao thành sản phẩm hàng hóa

Từ một món ăn dân dã, khoai sọ nương Trạm Tấu đã được phát triển thành sản phẩm hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào vùng cao.
Nghệ An: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Nghệ An: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Vừa qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết trên địa bản tỉnh.
Lào Cai: Tăng tốc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Lào Cai: Tăng tốc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719, Lào Cai đang tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đến đối tượng và địa bàn được thụ hưởng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Phản ánh mua hàng chưa đảm bảo chất lượng: EVN Hải Dương và cơ quan chức năng nói gì?

Phản ánh mua hàng chưa đảm bảo chất lượng: EVN Hải Dương và cơ quan chức năng nói gì?

Đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã có trao đổi với Báo Công Thương liên quan đến phản ánh mua sản phẩm LBFCO 35kV không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
Bộ Công an: Xử lý vi phạm nồng độ cồn không ngoại lệ, không vùng cấm

Bộ Công an: Xử lý vi phạm nồng độ cồn không ngoại lệ, không vùng cấm

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ và "đi vào bữa cơm của mỗi gia đình".
Thất vọng sau đêm diễn của sao Việt

Thất vọng sau đêm diễn của sao Việt

Không ít sao Việt khi hát live tại sự kiện hoàn toàn khác so với bản thu âm, khiến khán giả không khỏi thất vọng.
Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11: Phản ánh liên quan Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Công ty HTV – TMS

Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11: Phản ánh liên quan Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Công ty HTV – TMS

Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11 nhận phản ánh liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, công ty HTV – TMS và nhiều đơn vị khác.
Giá tiêu hôm nay 28/11/2023: Đồng loạt tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 28/11/2023: Đồng loạt tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 28/11/2023, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 28/11 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023: Giá dầu thế giới tăng vọt

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023: Giá dầu thế giới tăng vọt

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023 bất ngờ tăng vọt, trong đó giá dầu Brent vượt mốc 80 USD/thùng và giá dầu WTI đạt trên mức 76 USD/thùng.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 30/11/2023: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá xăng dầu hôm nay ngày 30/11/2023: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá xăng dầu hôm nay ngày 30/11/2023 tiếp tục tăng trưởng, trong đó, giá dầu Brent vượt mốc 81 USD/thùng và giá dầu WTI trên 77 USD/thùng.
Ngẫm chuyện thương mại điện tử từ việc chậm chân trong giao hàng chặng cuối

Ngẫm chuyện thương mại điện tử từ việc chậm chân trong giao hàng chặng cuối

Thương mại điện tử của Việt Nam phát triển nhanh nhưng việc “chậm chân” trong giao hàng chặng cuối đang là cái “gót chân Achilles".
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 1/12/2023: Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 1/12/2023: Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trời rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày mai 1/12/2023, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 1/12/2023: Dầu giảm giá

Giá xăng dầu hôm nay ngày 1/12/2023: Dầu giảm giá

Giá xăng dầu hôm nay ngày 1/12/2023 quay đầu giảm nhẹ, trong đó dầu WTI giảm 0,4%, dầu Brent giảm hơn 0,3%.
Phiên bản di động