Tạo môi trường chính sách thuận lợi nhất cho phát triển cụm công nghiệp

Bộ Công Thương đang nỗ lực nghiên cứu, xây dựng môi trường chính sách thuận lợi nhất, khắc phục mọi bất cập và chồng chéo trong công tác quản lý cho phát triển cụm công nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thịnh- Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đã trao đổi với báo Công Thương xung quanh vấn đề này.
Phát triển Cụm công nghiệp tại Bắc Ninh: Tháo gỡ vướng mắc về cơ chế Phát triển Cụm công nghiệp tại Bắc Ninh: Tháo gỡ vướng mắc về cơ chế
Gỡ từng 'nút thắt', thúc đẩy xây dựng các cụm công nghiệp Gỡ từng 'nút thắt', thúc đẩy xây dựng các cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp (CCN) đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp nói riêng, kinh tế tại các địa phương nói chung, ông đánh giá gì về những đóng góp này?

CCN có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận người dân trên chính quê hương của mình, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước “ly nông bất ly hương” và xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo, hiện nay, cả nước có trên 730 CCN với tổng diện tích khoảng 24.900 ha đi vào hoạt động, thu hút gần 13.000 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 64%, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho trên 660.000 lao động. Việc đầu tư, phát triển CCN đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình tiếp cận đất đai, đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất. Các CCN này ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

Dù có nhiều đóng góp tích cực, việc phát triển CCN đang nổi lên một số khó khăn, nhất là với các CCN hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý CCN, ông nêu cụ thể về những khó khăn, bất cập này?

Qua theo dõi chúng tôi cho rằng, vai trò, tầm quan trọng của CCN đối với phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động ở khu vực nông thôn đã, đang từng bước được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, nhận thức đúng mức. Việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, phát triển CCN cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tế, tạo hành lang pháp lý thống nhất thực hiện trong cả nước từ quy hoạch, thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng đến thu hút đầu tư, quản lý CCN; góp phần khắc phục phát triển CCN tự phát trước đây.

Công tác quản lý, đầu tư phát triển CCN nhìn chung được các địa phương thực hiện nghiêm túc, theo trình tự, quy định; chất lượng công tác bổ sung, thành lập mới các CCN đã được nâng lên rõ rệt; nhiều địa phương đã rà soát xây dựng, ban hành Quy chế quản lý CCN theo hướng cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi cho các DN đầu tư hạ tầng, sản xuất trong CCN,...

Ông Nguyễn Văn Thịnh- Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương
Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương

Tuy nhiên, việc phát triển CCN còn một số khó khăn, nhất là với các CCN hình thành trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Chính phủ như thủ tục giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư hạ tầng CCN mất nhiều thời gian, tiến độ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng một số CCN còn chậm, còn hiện tượng trông chờ vào ngân sách nhà nước; việc thu hút doanh nghiệp làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN, nhất là CCN ở vùng miền núi, vùng sâu vùng xa khó khăn; vấn đề môi trường chưa được quan tâm giải quyết đúng mức; chưa có hướng dẫn chuyển đổi chủ đầu tư, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng từ đơn vị sự nghiệp công lập sang doanh nghiệp quản lý. Nguyên nhân chủ yếu do các CCN nằm ở địa bàn nông thôn, điều kiện về hạ tầng, kinh tế xã hội kém thuận lợi, đối tượng đầu tư vào CCN có năng lực tài chính, trình độ quản lý thấp, ngân sách địa phương đầu tư CCN hạn chế.

Từ những thách thức đã được nhận diện, với vai trò cơ quan đầu mối quản lý, theo dõi lĩnh vực CCN, Cục Công Thương địa phương có giải pháp gì để góp phần giải quyết?

Dưới góc độ cơ quan theo dõi phát triển CCN, để từng bước giải quyết những khó khăn, tồn tại nêu trên, trong thời gian tới, đề nghị các địa phương thực hiện tốt các việc sau: Sớm xây dựng, thực hiện tốt phương án phát triển CCN thuộc Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật quy hoạch; tăng cường, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp/nhà đầu tư tiềm năng, có kinh nghiệm đầu tư vào CCN; thường xuyên rà soát, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo đúng kế hoạch tiến độ, tập trung hoàn thành công trình xử lý nước thải tập trung các CCN theo quy định; quản lý chặt chẽ việc đầu tư hạ tầng, hoạt động của các CCN, trong đó lưu ý vấn đề sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) trong việc chấp hành pháp luật, chính sách liên quan về CCN.

Về phía Cục Công Thương địa phương, chúng tôi tiếp tục cập nhật, tổng hợp, đánh giá, phân loại những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý, phát triển CCN ở các địa phương, đơn vị để nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý trong quá trình xây dựng, hoàn thiện quy định, chính sách pháp luật liên quan về CCN trong thời gian tới theo hướng tạo thuận lợi cho địa phương, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, phát triển CCN.

Được biết, Bộ Công Thương đang có định hướng xây dựng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện các quy định, chính sách về CCN, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành và yêu cầu thực tế, ông cho biết cụ thể thêm về vấn đề này?

Chúng tôi cho rằng, việc xây dựng, hoàn thiện các quy định, chính sách liên quan đến CCN cho phù hợp thực tiễn, các quy định pháp lý cao hơn mới ban hành là nhu cầu, công việc thường xuyên của cơ quan quản lý.

Thời gian vừa qua, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản quản lý pháp luật mới bổ sung, thay thế các văn bản quản lý pháp luật trước đây như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Bảo vệ môi trường, ...; trong đó có các quy định liên quan đến công tác quản lý, phát triển CCN. Vì vậy, để phù hợp với các văn bản quản lý pháp luật mới được ban hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý CCN thì việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý, phát triển CCN (tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 và Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 về quản lý, phát triển CCN) trong giai đoạn hiện nay là cần thiết.

Vì vậy, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, Bộ Công Thương đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP và 2 năm thực hiện Nghị định 66/2020/NĐ-CP; trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị định mới về quản lý, phát triển CCN (thay thế Nghị định 68/2017/NĐ-CP và Nghị định 66/2020/NĐ-CP) cho phù hợp.

Quản lý, phát triển CCN thuộc nhiệm vụ của nhiều Bộ, ngành, với chức năng nhiệm vụ của mình Bộ Công Thương có đề xuất gì giúp các giải pháp đã đề ra thực sự phát huy hiệu quả, tạo sự đồng bộ trong hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến CCN?

Việc quy hoạch, đầu tư hạ tầng, hoạt động của CCN chịu sự tác động, tuân thủ bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác nhau (như về quy hoạch, đầu tư, đầu tư công, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng tài sản công,....) và do các Bộ, ngành liên quan quản lý.

Với vai trò cơ quan đầu mối, theo dõi về CCN, Bộ Công Thương thường xuyên có trao đổi, đề nghị các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong tổng hợp, xử lý các vướng mắc, khó khăn về CCN ở các địa phương. Trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan về CCN, đề nghị các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, ban hành hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể đối với quản lý CCN theo hướng tiếp tục tạo thuận lợi cho địa phương, doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả quản lý, phát triển CCN; tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương để quản lý CCN trên địa bàn; cải thiện môi trường đầu tư, tinh giản thủ tục hành chính trong lĩnh vực CCN và tăng ưu đãi, hỗ trợ đối với CCN.

Trân trọng cảm ơn ông!

Việt Nga-Hoàng Lan thực hiện

Tin mới cập nhật

Khẳng định vị thế hàng Việt Nam qua các sản phẩm làng nghề

Khẳng định vị thế hàng Việt Nam qua các sản phẩm làng nghề

Để khẳng định vị thế hàng Việt, các làng nghề cần chú trọng xây dựng thương hiệu, quy hoạch và phát triển nguồn nguyên liệu; tập trung phát triển sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao.
Địa phương gặp khó với chính sách về cụm công nghiệp

Địa phương gặp khó với chính sách về cụm công nghiệp

Trong công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp hiện nay, nhiều địa phương đang “tiến thoái lưỡng nan” bởi sự chồng chéo của nhiều văn bản quy phạm pháp luật.
Đánh thức tiềm lực sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt

Đánh thức tiềm lực sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 được đánh giá đã tạo sân chơi cũng như đánh thức tiềm lực làng nghề của các nghệ nhân, thợ giỏi.
Cần làm gì để tăng cường liên kết phát triển cụm công nghiệp làng nghề

Cần làm gì để tăng cường liên kết phát triển cụm công nghiệp làng nghề

Phát triển cụm công nghiệp làng nghề được kỳ vọng là hạt nhân đổi mới sáng tạo tại nông thôn, nhân tố thúc đẩy cơ khí hóa, ứng dụng công nghệ vào sản xuất.
Bàn giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về cụm công nghiệp

Bàn giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về cụm công nghiệp

Tại Hội nghị về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp, nhiều đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc và đề xuất giải pháp.
Tạo đà cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội phát triển

Tạo đà cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội phát triển

90 sản phẩm thủ công mỹ nghệ với tính sáng tạo, thân thiện với môi trường,… vừa được vinh danh tại Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022.
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII

Bộ Công Thương phối hợp Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII năm 2022

Tin khác

Tăng hàm lượng công nghệ thông tin trong triển khai công tác khuyến công

Tăng hàm lượng công nghệ thông tin trong triển khai công tác khuyến công

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, tại Hội nghị toàn quốc về công tác khuyến công và trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV- năm 2021, diễn ra vào sáng 10/12.
Chương trình khuyến công quốc gia: Đẩy nhanh tiến độ, thích ứng với diễn biến của dịch bệnh

Chương trình khuyến công quốc gia: Đẩy nhanh tiến độ, thích ứng với diễn biến của dịch bệnh

Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) đã gửi văn bản đến Sở Công Thương các địa phương đề nghị đẩy nhanh tiến độ Chương trình khuyến công quốc gia năm 2021, khảo sát đăng ký kế hoạch năm 2022, tuy nhiên các đề án triển khai phải đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình dịch bệnh
Thêm lực đẩy cho công nghiệp sản xuất, chế biến lâm sản

Thêm lực đẩy cho công nghiệp sản xuất, chế biến lâm sản

Đề án khuyến công quốc gia điểm “Hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến các sản phẩm từ gỗ, tre nứa trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giai đoạn 2021-2023” đang được rốt ráo triển khai, kỳ vọng tạo thêm lực đẩy cho công nghiệp chế biến lâm sản khu vực phía Bắc phát triển.
Trung tâm 1 chủ động cùng doanh nghiệp công nghiệp nông thôn chuyển đổi số

Trung tâm 1 chủ động cùng doanh nghiệp công nghiệp nông thôn chuyển đổi số

Bên cạnh trợ sức cho doanh nghiệp công nghiệp nông thôn đổi mới sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Cục Công Thương địa phương) đã chủ động hỗ trợ chuyển đổi số, giúp các đối tượng này bắt nhịp với xu hướng sản xuất, kinh doanh còn nhiều hạn chế do dịch bệnh.
Hiệu quả từ những mô hình trình diễn kỹ thuật ở Lạng Sơn

Hiệu quả từ những mô hình trình diễn kỹ thuật ở Lạng Sơn

Những hiệu quả từ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới được khuyến công Lạng Sơn thực hiện trong năm qua đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
Khuyến công quốc gia: Hỗ trợ tối đa công nghiệp nông thôn

Khuyến công quốc gia: Hỗ trợ tối đa công nghiệp nông thôn

Trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ, để tiếp tục góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp (DN) công nghiệp nông thôn (CNNT), Chương trình Khuyến công quốc gia (KCQG) giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với nhiều định hướng phát triển phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.
Đề án khuyến công quốc gia điểm: Cú huých nhỏ - động lực lớn

Đề án khuyến công quốc gia điểm: Cú huých nhỏ - động lực lớn

Theo đánh giá của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), các đề án khuyến công quốc gia (KCQG) điểm có thể là cú huých nhỏ nhưng lại tạo ra động lực lớn; không chỉ giúp doanh nghiệp tự tin phát triển mà còn mở ra cơ hội để họ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, từ đó nâng cao sức cạnh tranh trên  thị trường.
Cà Mau: Khuyến công nâng “chất” sản phẩm

Cà Mau: Khuyến công nâng “chất” sản phẩm

Từ nguồn kinh phí khuyến công, tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn đầu tư, trang bị thêm nhiều máy móc hiện đại phục vụ quá trình sản xuất, góp phần sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng cả về chất lẫn lượng, gia tăng thị trường tiêu thụ không chỉ trong và ngoài tỉnh mà còn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. 
Áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Áp dụng rộng rãi sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Để sản xuất sạch hơn (SXSH) được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn, thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nội đã tích cực phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai nhiều hoạt động liên quan đến SXSH. 
Lâm Đồng phát triển cà phê theo chuỗi nông sản toàn cầu

Lâm Đồng phát triển cà phê theo chuỗi nông sản toàn cầu

Từ đề án điểm “Hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) nâng cao năng suất và chất lượng trong chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020” do Bộ Công Thương hỗ trợ triển khai, Lâm Đồng đang tận dụng tốt nguồn lực hỗ trợ nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm đặc trưng của tỉnh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Khẳng định một Việt Nam nghĩa tình, trách nhiệm, đoàn kết quốc tế cao cả

Khẳng định một Việt Nam nghĩa tình, trách nhiệm, đoàn kết quốc tế cao cả

Chiều 17/3, Thủ tướng gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân trong đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thủ tướng giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tướng giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Rất nhiều kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh đã được Thủ tướng giải đáp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2023.
Việt Nam tìm cách thu hút khách du lịch Ấn Độ

Việt Nam tìm cách thu hút khách du lịch Ấn Độ

Ấn Độ luôn là thị trường khách du lịch tiềm năng mà bất cứ quốc gia nào cũng đều muốn hướng đến. Tuy nhiên đây cũng là thị trường yêu cầu khắt khe, kỹ tính.
Đồng Nai tạo quỹ đất thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Đồng Nai tạo quỹ đất thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Đồng Nai đã và đang thực hiện các giải pháp phát triển quỹ đất công nghiệp sạch trên địa bàn để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.
Cảnh báo giả mạo Tổng cục Thuế yêu cầu cập nhật Căn cước công dân

Cảnh báo giả mạo Tổng cục Thuế yêu cầu cập nhật Căn cước công dân

Tổng cục Thuế khẳng định, không có chủ trương, cũng như không gửi email hay bất kỳ thông báo nào cho người nộp thuế về việc nêu trên.
Diễn đàn Nhịp cầu phát triển: Tìm giải pháp phát triển kinh tế miền Trung- Tây Nguyên

Diễn đàn Nhịp cầu phát triển: Tìm giải pháp phát triển kinh tế miền Trung- Tây Nguyên

Bên cạnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, liên kết phát triển vùng là giải pháp được kỳ vọng mang lại sự đột phá cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, văn hóa và hiện đại

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, văn hóa và hiện đại

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh như vậy tại Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2023, sáng 17/3.
Phú Yên: Khởi tố 4 bị can nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm 78-02D

Phú Yên: Khởi tố 4 bị can nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm 78-02D

4 bị can ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-02D, thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt (tỉnh Phú Yên) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “nhận hối lộ”.
Các nhà nhập khẩu ôtô đề xuất áp dụng chung giảm 50% lệ phí trước bạ

Các nhà nhập khẩu ôtô đề xuất áp dụng chung giảm 50% lệ phí trước bạ

Ủng hộ đề xuất giảm 50% thuế trước bạ, nhưng VIVA cho rằng chỉ khi áp dụng cho tất cả ôtô mới được lắp ráp trong nước cũng như nhập khẩu nguyên chiếc.
Sản xuất và tiêu thụ thép giảm mạnh

Sản xuất và tiêu thụ thép giảm mạnh

Sản xuất thép thành phẩm 2 tháng đầu năm giảm 16,3% với 4,285 triệu tấn, cùng đó, tiêu thụ thép các loại cũng giảm 23,2% so với cùng kỳ năm 2022.
Phiên bản di động