e magazine
Longform | Những phát ngôn ấn tượng của các Bộ trưởng, trưởng ngành năm 2023

01/01/2024 06:00

Trong năm 2023, nhiều Bộ trưởng và trưởng ngành đã có những phát ngôn ấn tượng, nhấn mạnh các vấn đề quan trọng trong tình hình kinh tế - xã hội.

Quang Vững - Hương Giang