e magazine
Bài cuối: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị

05/03/2024 06:08

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và toàn dân; trong đó, BĐBP giữ vai trò nòng cốt.
Chuyện những người “Ăn rừng ngủ núi” giữ biên ở Hà Giang - Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị
Bài cuối: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị
Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã Bài 2: Đảm bảo an ninh biên giới - Giữ vững chủ quyền quốc gia Bộ đội Biên phòng Hà Giang: Chú trọng công tác dân vận

XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VỮNG MẠNH

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Theo đó, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ trì tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, nhằm đưa Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đi vào cuộc sống. Đồng thời, đề xuất chủ trương, chính sách giải quyết các vấn đề về xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới.

Trong đó, chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, phù hợp với thực tiễn của địa phương, tạo cơ sở, nền tảng để xây dựng khu vực biên giới ổn định về chính trị - xã hội, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh, thuận lợi về quan hệ đối ngoại,… góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.”- Đại tá Đào Hồng Hà - Chính ủy BĐBP tỉnh Hà Giang chia sẻ.

Chuyện những người “Ăn rừng ngủ núi” giữ biên ở Hà Giang - Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị
BĐBP Hà Giang tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân khu vực biên giới
Chuyện những người “Ăn rừng ngủ núi” giữ biên ở Hà Giang - Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị
BĐBP Hà Giang tuyên truyền cho nhân tích cực tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của thế lực thù địch

Bên cạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp àm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, BĐBP tỉnh xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với huyện ủy 07 huyện biên giới; giữa đảng ủy các đồn Biên phòng với đảng ủy các xã, thị trấn biên giới và thực hiện tốt các quy chế, chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương theo phân cấp.

Thông qua thực hiện Quy chế phối hợp, BĐBP tỉnh nắm vững tình hình mọi mặt của địa bàn cả về nội biên, ngoại biên, có nhiều biện pháp quản lý biên giới, phòng, chống tội phạm, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội cũng như xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới,… Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền địa phương biên giới.

Đi liền với công tác giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, BĐBP tỉnh tích cực bám, nắm địa bàn, thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của “Ngày Biên phòng toàn dân”, các phong trào: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”…

Chuyện những người “Ăn rừng ngủ núi” giữ biên ở Hà Giang - Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị
Ảnh 1: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Ảnh 2: Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ hỗ trợ, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, trồng cây ăn trái. Ảnh 3: Cán bộ, chiên sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ giúp dân thu hoạch mùa vụ.
Đến nay, Hà Giang đã có trên 900 hộ gia đình, với 110 tập thể đăng ký tham gia tự quản trên 277 km đường biên; 386 hộ với 886 nhân khẩu đăng ký trông coi, bảo vệ 95 cột mốc; 928 tổ với trên 28.300 lượt thành viên tham gia cùng BĐBP tuần tra, bảo vệ an ninh, trật tự bản, làng biên giới,… tăng cường mối đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa BĐBP với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên vùng “phên giậu” của Tổ quốc.

XÂY DỰNG KHU VỰC BIÊN GIỚI HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ

Để xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đi vào chiều sâu, vững chắc, một mặt, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, hiện thực hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Mặt khác, đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đồn, trạm biên phòng vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách cùng toàn dân quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tích cực tham mưu triển khai các chương trình, dự án thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại”. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ; nâng cao hiệu quả, tính thiết thực của phong trào quần chúng tham gia tự quản, bảo vệ đường biên, cột mốc; tăng cường quan hệ đối ngoại với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới nước Bạn,… tạo nền tảng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chuyện những người “Ăn rừng ngủ núi” giữ biên ở Hà Giang - Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị
Ảnh trái: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đồn BP Sơn Vĩ, Xín Cái BĐBP Hà Giang phối hợp với Trạm KS Biên Cảnh Điền Bồng tuyên truyền pháp luật tại bến xe huyện Phú Ninh - Trung Quốc. Ảnh phải: Đồn Sơn Vĩ phối hợp với lực lượng BVBG Trung Quốc tuyên truyền pháp luật song phương.

Bí thư Huyện ủy Xín Mần Hoàng Nhị Sơn chia sẻ, Xín Mần có 4 xã biên giới tiếp giáp với huyện Mã Quan tỉnh Vân Nam, Trung Quốc gồm: Pà Vầy Sủ, Chí Cà, Xín Mần, Nàn Xỉn với chiều dài đường biên giới 31km. Do vậy, việc bảo vệ an ninh đường biên mốc giới, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đã được chúng tôi chỉ đạo sát sao. Huyện Xín Mần (Việt Nam) và huyện Mã Quan (Trung Quốc) thường xuyên có hội đàm, có chương trình thăm hỏi, kết nghĩa, động viên nhau thật tốt.

Năm 2023, tôi đã trực tiếp sang thăm huyện Mã Quan và sau đó đồng chí Bí thư của huyện Mã Quan sang thăm Xín Mần. Hai bên đã ký kết chương trình hợp tác phát triển về kinh tế, du lịch và quản lý đường biên mốc giới. Song song đó, chỉ đạo các xã, hương, trấn, lực lượng y tế, công an, biên phòng của hai bên ký với nhau và thực hiện” - ông Hoàng Nhị Sơn cho biết thêm.

Chuyện những người “Ăn rừng ngủ núi” giữ biên ở Hà Giang - Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị
Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tham gia tuần tra biên giới.

Theo Đại tá Đào Hồng Hà, để giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng một cách linh hoạt, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới với tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở khu vực biên giới, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

BĐBP là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. BĐBP đóng quân ở tuyến đầu, nơi khó khăn, gian khổ (địa bàn rộng, phân tán; giao thông khó khăn; thời tiết khắc nghiệt…); thực hiện nhiều nhiệm vụ, công việc ngày càng nhiều, càng nặng nề (quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất nhập cảnh; tác chiến phòng thủ; giữ gìn an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm…).

Như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính đã từng nói khi đến thăm và làm việc với cán bộ, sĩ quan Bộ Tư lệnh BĐBP vào ngày 18/12/2022: "Những nơi khó khăn nhất có các đồng chí và những nơi khó khăn nhất cũng cần các đồng chí”.

Chuyện những người “Ăn rừng ngủ núi” giữ biên ở Hà Giang - Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị
Chuyện những người “Ăn rừng ngủ núi” giữ biên ở Hà Giang - Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị
Đồn Biên phòng Lũng Cú tuần tra biên giới.

Thấy gì từ con số xuất siêu kỷ lục của năm 2023?

  • -----------------------------------

  • Nội dung: THU HƯỜNG
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

Thu Hường - Tô Ngọc